##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مجتبی طهمورث پور , داوود کریمی ,

چکیده

برای ارزیابی چندشکلی جایگاه های ژنی کالپین3 و گیرنده آندروژنی β3 و بررسی ارتباط آن با ارزش ارثی صفات رشد در گوسفند بلوچی این مطالعه انجام شد. داده های فنوتیپی مربوط به صفات رشد 102 گوسفند بلوچی خالص استفاده گردید. اثرات مربوط به تفاوت های ژنی کالپین3 و گیرنده آندروژنی β3 روی صفات رشد مورد آزمون قرار گرفت. در جمعیت مورد آزمایش با استفاده از روش PCR–SSCP سه الگوی ژنوتیپی مختلف (AA، AB و BB) برای ژن کالپین3 شناسایی گردید، در حالیکه برای جایگاه ژنی گیرنده آندروژنی β3، چندشکلی مشاهده نشد. در تجزیه واریانس ژنوتیپ های کالپین3 و ارزش ارثی برآورد شده به ترتیب به عنوان عوامل مستقل و وابسته در نظر گرفته شد. ژنوتیپ های کالپین3 با ارزش های ارثی برآورد شده افزایشی برای وزن تولد ارتباط معنی داری داشتند (05/0P <) اما با ارزش های ارثی سایر صفات مورد آزمایش ارتباط معنی داری نشان نداد. ژنوتیپ BB در مقایسه با ژنوتیپ های دیگر، وزن تولد بالاتری داشت. بر اساس یافته های این تحقیق ژن کالپین3 را به عنوان یکی از فاکتورهای ژنتیکی مهم مؤثر در صفات رشد پیشنهاد می کند که می تواند به عنوان بخشی از منبع تنوع ژنتیکی باشد. همچنین چند شکلی ژن کالپین3 می تواند به عنوان نوعی مارکر در روش انتخاب بر اساس نشانگر مورد استفاده قرار گیرد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
طهمورث پورم., & کریمید. (2011). ارزیابی ارتباط چند شکلی جایگاه های ژنی کالپین3 و گیرنده آندروژنیβ3 با ارزش ارثی برآورد‌شده صفات رشد در گوسفند بلوچی. پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(1). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i1.10586
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی