##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

غلامرضا اکبری , اکبر محرمی , غلامرضا شاه حسینی ,

چکیده

تحقیق حاضر به منظور تعیین امکان سنجی استفاده از پرتو گاما در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی و بررسی صفات عملکردی ناشی از مصرف خوراک پرتودهی‌شده انجام شد. در این آزمایش تعداد 256 قطعه جوجه گوشتی (نر و ماده) از سویه آرین مورد استفاده قرار گرفت. طول مدت انجام آزمایش 42 روز بود. آزمایش در قالب طرح‌ کاملاً‌ تصادفی متعادل که تیمار مورد آزمایش، تأثیر جیره غذایی پرتودهی شده در 4 دوز (شامل صفر، 7/6، 7/7 و 7/8 کیلوگری) و در چهار تکرار اجراء گردید. شاخص‌های اندازه‌گیری شده در این آزمایش شامل میزان مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک و درصد ماندگاری بود. نتایج این آزمایش نشان داد که خوراکهای پرتودهی‌شده در مقایسه با خوراک شاهد، بیشترین تأثیر را بر روی میزان افزایش وزن و میزان مصرف خوراک در کل دوره پرورش داشته‌اند و کمترین تاثیر خوراکهای پرتودهی‌شده در مقایسه با خوراک شاهد، مربوط به ضریب تبدیل غذایی در کل دوره پرورش بود. بهترین دوز پرتودهی بـدسـت آمده در این آزمایـش، دوز 7/7 کیلوگری بـود. مقایسه آماری تعداد تلفات نشان داد که گروههای تغذیه شده با خوراکهای پرتودهی شده و گروه شاهد در کل دوره پرورش، معنی‌دار نبود.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
اکبریغ., محرمیا., & شاه حسینیغ. (2011). تأثیر خوراک پرتودهی‌ شده بر شاخص‌های عملکرد جوجه‌های گوشتی. پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(1). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i1.10541
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی