##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

احمد حسن آبادی , مرتضی صفرخانلو ,

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات زئولیت طبیعی (کلینوپتیلولیت) در تغذیه و تأثیر آن بر عملکرد مرغ های تخمگذار تجارتی انجام شد. در این تحقیق از 288 قطعه مرغ تجارتی سویۀ های لاین W-36 در سن 50 هفتگی به مدت 70 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و هر تیمار 8 تکرار 6 قطعه ای استفاده شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل شش سطح زئولیت صفر (شاهد)، 1، 2، 3، 4 و 5 درصد خوراک بود. جیره های غذایی از نظر انرژی و پروتئین یکسان بودند. شاخص های مورد مطالعه شامل مصرف خوراک روزانه، ضریب تبدیل غذایی، درصد تخمگذاری، وزن تخم مرغ، تعداد تخم‌مرغ‌های معیوب، کیفیت سفیده، کیفیت پوسته (ضخامت و درصد پوسته) و تغییرات وزن بدن مرغ‌های تخمگذار بود. نتایج آزمایش نشان داد که افزودن زئولیت به جیره غذایی اثر معنی داری بر خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل غذایی، درصد تخمگذاری و تخم مرغ‌های معیوب نداشت. افزودن زئولیت باعث افزایش معنی‌دار میانگین وزن تخم مرغ، کیفیت پوستۀ تخم مرغ و وزن بدن مرغ‌ها شد. زئولیت تأثیر منفی بر کیفیت داخلی تخم مرغ داشت به طوری که واحدها و تخم مرغ با افزایش سطح زئولیت کاهش یافت. به طور کلی با توجه به نتایج این آزمایش می توان گفت که استفاده از زئولیت میانگین وزن تخم مرغ و کیفیت پوسته تخم مرغ را بهبود بخشید، واحد هاو و افزایش وزن بدن مرغ ها را کاهش داد و بر سایر شاخص های اندازه‌گیری شده تأثیر معنی داری نداشت.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
حسن آبادیا., & صفرخانلوم. (2011). بررسی اثرات زئولیت (کلینوپتیلولیت) بر شاخص های عملکرد مرغ تخمگذار تجارتی. پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(1). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i1.10537
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی