دکتر رضا ولی زاده (سردبیر)
استاد
تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
وب سایت : http://www.um.ac.ir/~valizadeh/
آدرس ایمیل : rvalizadh@yahoo.com
 
دکتر محسن دانش مسگران
استاد
تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
وب سایت : http://www.um.ac.ir/~danesh/
آدرس ایمیل : danesh@um.ac.ir
 
دکتر غلامرضا قربانی
استاد
تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
وب سایت : http://ghorbani.iut.ac.ir/index.htm
آدرس ایمیل : ghorbani@cc.iut.ac.ir
 
دکتر سید محمد مهدی طباطبایی
استاد
تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
وب سایت :
آدرس ایمیل : m_tabatabai@basu.ac.ir
 
دکتر حسن نصیری مقدم (مدیر مسئول)
استاد
تخصص: تغذیه طیور
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
وب سایت : http://yashar.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
آدرس ایمیل : yasharna@yahoo.com
 
دکتر ابولقاسم گلیان
استاد
تخصص: تغذیه طیور
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
وب سایت : http://www.um.ac.ir/~golian-a/
آدرس ایمیل : g_golian@yahoo.com
 
دکتر جواد پوررضا
استاد
تخصص: تغذیه طیور
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
وب سایت :
آدرس ایمیل : Jpourreza96@yahoo.com
 
دکتر فتح الله بلداجی
استاد
تخصص: تغذیه طیور
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
وب سایت : http://boldaji.profcms.gau.ac.ir/
آدرس ایمیل :boldajif@yahoo.com
 
دکتر محمد جواد ضمیری
استاد
تخصص: فیزیولوژی حیوانی
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
وب سایت : http://shirazu.ac.ir/ans_dep/node/21
آدرس ایمیل : zamiri@shirazu.ac.ir
 
دکتر محمد رضا نصیری
استاد
تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
وب سایت : http://www.um.ac.ir/~nasiri/
آدرس ایمیل : nassiryr@um.ac.ir; nassiryr@gmail.com
 
دکتر بهروز دستار
استاد
تخصص: تغذیه دام و طیور
وابستگی سازمانی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وب سایت : http://dastar.profcms.gau.ac.ir/
آدرس ایمیل : dastar@gua.ac.ir
 
دکتر احمد حسن آبادی
استاد
تخصص: تغذیه دام و طیور
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت : http://hassanabadi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
آدرس ایمیل : hassanabadi@um.ac.ir
 
دکتر مهدی سرگلزایی
دانشیار
تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد
وابستگی سازمانی: مرکز بهبود ژنتیک حیوانی، گروه علوم بیوزیستی حیوانی، دانشگاه گوئلف، اونتاریو، کانادا
وب سایت : http://www.aps.uoguelph.ca/~msargol/
آدرس ایمیل : msargol@uoguelph.ca
 
دکتر مرتضی چاجی
دانشیار
تخصص: غذا و تغذیه دام 
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
وب سایت : http://faculty.asnrukh.ac.ir/chaji/fa
آدرس ایمیل : mortezachaji@yahoo.co.uk
 
دکتر نصراله پیرانی
دانشیار
تخصص: علوم دامی، طیور
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
وب سایت : https://www.sku.ac.ir/~pirany
آدرس ایمیل : napirany@yahoo.com
دکتر مجتبی طهمورث پور
استاد
تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت : http://tahmoores.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
آدرس ایمیل : m_tahmoorespur@yahoo.com
دکتر سعید زره داران
استاد
تخصص: ژنتیک و اصلاح دام، گرایش مولکولی
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت : http://zerehdaran.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
آدرس ایمیل : zerehdaran@um.ac.ir