• نام : نشریه پژوهش های علوم دامی ایران
  • آدرس پستی : مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- بخش نشریات علمی پژوهشی- دبیر خانه نشریه پژوهش های علوم دامی ایران- صندوق پستی 1163-91775
  • تلفن 05138804654
  • فاکس 05138787430
  • نام : فاطمه سلطانی
  • تلفن 05138804654