کلیدواژه‌ها = مرغ بومی
تعداد مقالات: 6
1. تجزیه‌ و تحلیل ژنوتیپی ناحیه‌ی کمپلکس اصلی سازگاری بافتی در مرغ‌های بومی ایران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 365-375

10.22067/ijasr.v11i3.71958

جعفر پیش جنگ آقاجری؛ قدرت اله رحیمی میانجی؛ سید حسن حافظیان؛ محسن قلی زاده؛ قربان الیاسی


2. بررسی اثر ژن‌های مرتبط با میتوپروتئوم‌ بر رشد ماهیچه سینه مرغ بومی اصفهان به‌وسیله داده RNA-seq

دوره 10، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 403-416

10.22067/ijasr.v10i3.66176

سید نادر آلبوشوکه؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد رضا بختیاری زاده؛ محمد رضا نصیری؛ سعید اسماعیل خانیان


3. تعیین پلی مورفیسم رسپتور ژن دوپامین به کمک آنزیم محدودالاثر BseNI

دوره 10، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 109-115

10.22067/ijasr.v10i1.50752

مریم بازگیری؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ جمال فیاضی


4. مقایسه مدل‌های مختلف برای برآورد وراثت‌پذیری صفات کیفیت تخم‌ مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی

دوره 9، شماره 4، بهار 1397، صفحه 461-470

10.22067/ijasr.v9i4.53926

زهرا خیرخواه؛ سعید حسنی؛ سعید زره داران؛ مجتبی آهنی آذری؛ محمد هادی سخاوتی؛ مونا صالحی نسب


5. مقایسه چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی جایگاه ژنی Mx در سویه‌های مختلف مرغ بومی، تجاری گوشتی و تخم‌گذار

دوره 6، شماره 1، تابستان 1393

10.22067/ijasr.v6i1.26990

صدیقه ملک شاهدهی؛ سید حسن حافظیان؛ قدرت رحیمی میانجی؛ زربخت انصاری پیرسرایی


6. بررسی تنوع ژنتیکی مرغان بومی استان خراسان رضوی با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره

دوره 1، شماره 2، بهار 1388

10.22067/ijasr.v1i2.1971

مهدی نیکبختی؛ حمیدرضا میرزایی؛ مجید افشاریان شاندیز؛ محمدرضا محمدآبادی؛ داوود علی ساقی