کلیدواژه‌ها = روزهای باز
تحلیل ژنتیکی برخی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین اصفهان در شرایط تنش‏گرمایی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 267-281

10.22067/ijasr.2021.38245.0

سعید انصاری مهیاری؛ سید هادی حسینی؛ محمود مهین؛ امیرحسین مهدوی؛ ابوالفضل مهنانی


ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران

دوره 5، شماره 1، مرداد 1392

10.22067/ijasr.v5i1.24511

مرتضی بیطرف ثانی؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ عاطفه سیددخت


سازه‌های مؤثر بر عملکرد تولیدمثلی ماده گاوهای هولشتاین استان فارس

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 11-20

10.22067/ijasr.v1i1.1210

سید حسن عادلی؛ محمد جواد ضمیری؛ ابراهیم روغنی؛ مجتبی کافی