نویسنده = محمد کاظمی فرد
تأثیر تغذیه شبدر برسیم سیلویی مخلوط با تفاله ی خشک مرکبات بر عملکرد بره پرواری زل

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 43-56

10.22067/ijasr.v8i1.42229

مائده فیض؛ اسداله تیموری یانسری؛ یداله چاشنی دل؛ محمد کاظمی فرد


اثر عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری

دوره 6، شماره 3، مهر 1392، صفحه 197-207

10.22067/ijasr.v6i3.43291

محمد کاظمی فرد؛ حسن کرمانشاهی؛ منصور رضایی؛ ابوالقاسم گلیان