نویسنده = سعید انصاری مهیاری
تعداد مقالات: 5
1. بهبود ارزیابی ژنومی گاوهای هلشتاین با استفاده از ماتریس روابط ژنومی بر پایه اطلاعات هاپلوتایپ ها

دوره 10، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 393-402

10.22067/ijasr.v10i3.66156

مهرنوش فروتن؛ سعید انصاری مهیاری؛ فلاویو شنکل؛ مهدی سرگلزایی


2. تجزیه ژنتیکی صفت طول عمر تولیدی در گله‌های گاو هلشتاین استان اصفهان

دوره 9، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 104-112

10.22067/ijasr.v9i1.51561

حامد امیرپورنجف آبادی؛ سعید انصاری مهیاری؛ محمدعلی ادریس


3. اثر دفعات شیردوشی در ابتدای دوره شیردهی بر تولید شیر، متابولیت‌های خون و بازده تولیدمثل گاوهای هلشتاین

دوره 6، شماره 1، تابستان 1393

10.22067/ijasr.v6i1.37613

ابوالفضل کیانی؛ احمد ریاسی؛ سعید انصاری مهیاری؛ غلامرضا قربانی؛ محمد خوروش


5. بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن DGAT1 و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاو های هلشتاین ایران

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389

10.22067/ijasr.v3i2.11076

حامد خراتی کوپایی؛ محمد رضا محمد آبادی؛ سعید انصاری مهیاری؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ علیرضا ترنگ؛ مهدی نیکبختی