نویسنده = نورمحمد تربتی نژاد
تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیر گیری، مصرف ماده خشک ومتابولیت های پلاسمای خون گوساله های شیری

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389

10.22067/ijasr.v2i1.3102

علیرضا فروغی؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ جلیل قاسمی نژاد؛ سعید زره داران؛ عباسعلی ناصریان