نویسنده = فضل‎الله افراز
توصیف ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 3، شماره 1، آذر 1390

10.22067/ijasr.v3i1.10584

سریرا بهروزی‎نیا؛ سید ضیاءالدین میرحسینی؛ فضل‎الله افراز؛ علیرضا سهرابی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ صالح شهبازی؛ سید بنیامین دلیرصفت