نویسنده = عباس پاکدل
مطالعه الگوی رشد در خطوط پدری لاین جوجه گوشتی آرین

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391

10.22067/ijasr.v4i1.13915

مهدی ناقوس؛ عباس پاکدل؛ رسول واعظ ترشیزی


مقایسه منحنی رشد و تعیین میزان اثر هتروزیس برای اوزان بدن در تلاقی دو لاین انتخاب شده در بلدرچین

دوره 3، شماره 2، تیر 1389

10.22067/ijasr.v3i2.11012

الهام رضوان نژاد؛ عباس پاکدل؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه؛ محمد مهدی یعقوبی