نویسنده = محمد هادی سخاوتی
تعداد مقالات: 4
2. مقایسه مدل‌های مختلف برای برآورد وراثت‌پذیری صفات کیفیت تخم‌ مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی

دوره 9، شماره 4، بهار 1397، صفحه 461-470

10.22067/ijasr.v9i4.53926

زهرا خیرخواه؛ سعید حسنی؛ سعید زره داران؛ مجتبی آهنی آذری؛ محمد هادی سخاوتی؛ مونا صالحی نسب


3. تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن COX3 میتوکندری شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 361-369

10.22067/ijasr.v8i2.36720

طوبی عباسی دلویی؛ محمد هادی سخاوتی؛ مجتبی طهمورث پور