نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
جلد 3 شماره 1 سال 1390 مقایسه دو مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی علی اصغر اسلمی نژاد چکیده
جلد 3 شماره 2 سال 1390 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی علی اصغر اسلمی نژاد چکیده
جلد 3 شماره 2 سال 1390 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین علی اصغر اسلمی نژاد چکیده
جلد 3 شماره 3 سال 1390 ارزیابی عوامل محیطی موثر بر زنده مانی بره های بلوچی از تولد تا شیرگیری علی اصغر اسلمی نژاد چکیده
جلد 3 شماره 4 سال 1390 بررسی همخونی گوسفندان بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد علی اصغر اسلمی نژاد چکیده
جلد 3 شماره 4 سال 1390 روند ژنتیکی و فنوتیپی نمره سلول های بدنی و تعیین عوامل محیطی موثر بر آن در گاو های هلشتاین ایران علی اصغر اسلمی نژاد چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1391 آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل روزآزمون علی اصغر اسلمی نژاد چکیده
جلد 6 شماره 3 سال 1393 اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسی علی اصغر اسلمی نژاد چکیده
جلد 7، شماره 1 سال 1394 بررسی اثر برخی عوامل جمعیتی بر کیفیت انتخاب ژنومیک در گاوهای هلشتاین ایران علی اصغر اسلمی نژاد چکیده
جلد 7، شماره 2 سال 1394 تحلیل فنوتیپی و ژنوتیپی سن هنگام نخستین زایش درگاوهای شیری هلشتاین ایران علی اصغر اسلمی نژاد چکیده
جلد 7 شماره 4 سال 1394 بررسی عوامل مؤثر بر صفت طول عمر اقتصادی در گوسفند کردی علی اصغر اسلمی نژاد چکیده
1 - 11 (11)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد