دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 1428 صفحه 1-10 PDF

سازه‌های مؤثر بر عملکرد تولیدمثلی ماده گاوهای هولشتاین استان فارس

سید حسن عادلی; محمد جواد ضمیری; ابراهیم روغنی; مجتبی کافی
تعداد مشاهده : 1334 صفحه 11-20 PDF

بررسی تأثیر سطوح مختلف پلت‌چسبان پروتئینی آمت بر عملکرد

مجتبی خرمی; جواد پوررضا; عبدالحسین سمیع; مهدی محمدعلی پور; ابراهیم روغنی
تعداد مشاهده : 1142 صفحه 21-32 PDF
تعداد مشاهده : 1533 صفحه 33-48 PDF

تأثیرسطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم فیتاز بر کیفیت پوسته تخم مرغ

روح الله گایکانی; مجتبی زاغری; محمود شیوآزاد
تعداد مشاهده : 1383 صفحه 49-60 PDF
تعداد مشاهده : 1361 صفحه 61-72 PDF

برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی برخی صفات اقتصادی در بز کرکی رائینی

الهام رضوان نژاد; محمد مرادی شهربابك; حسین مروج; احمد صفی جهانشاهی
تعداد مشاهده : 1666 صفحه 73-82 PDF