دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تعداد مشاهده : 315 صفحه 269-283 PDF

اجزای ترکیبات فنولی غلاف نخود سبز (.Pisum sativum L) و اثرات آنها بر قابلیت هضم شکمبه‌ای و تولید گاز تحت شرایط آزمایشگاهی

جمال سیف دواتی; زهرا اسلامی; حسین عبدی بنمار; فرزاد میرزائی آقچه قشلاق; رضا سید شریفی
تعداد مشاهده : 361 صفحه 284-299 PDF
تعداد مشاهده : 372 صفحه 300-313 PDF

اثر بلوک اوره-ملاس غنی شده با موننسین بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خون و شکمبه بره‌های نر مهربان

حسن علی عربی; محمد مهدی طباطبایی; پویا زمانی; سپیده افروزی; خلیل زابلی
تعداد مشاهده : 234 صفحه 314-327 PDF

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری× برولامرینو

رحیمه سپهری; صادق علیجانی; جلیل شجاع غیاث; محمدطاهر هرکی نژاد; سید عباس رأفت
تعداد مشاهده : 308 صفحه 363-375 PDF

تحلیل شجره و بررسی همخونی در گوسفند نژاد لری ‌بختیاری

محمد کشاورزپور; محمد رضا بحرینی بهزادی; مصطفی محقق دولت آبادی
تعداد مشاهده : 556 صفحه 376-386 PDF

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

تعداد مشاهده : 375 صفحه 387-399 PDF