دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تعداد مشاهده : 385 صفحه 146-157 PDF

بررسی اثر جایگزینی گیاه سوبابل (Leucaena leucocephala) به جای یونجه بر عملکرد بزهای شیرده نجدی

مکیه عبادی; طاهره محمد آبادی; صالح طباطبایی وکیلی; مرتضی چاجی; خلیل میرزاده
تعداد مشاهده : 281 صفحه 158-169 PDF

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

بررسی اثر سطوح مختلف پودر ضایعات خرما بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار

محمدرضا قربانی; علی اقایی; سمیه سالاری; محمدرضا جمالی
تعداد مشاهده : 465 صفحه 210-220 PDF

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

توالی‌ یابی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کاپا کازئین در جمعیت بزهای خلخالی ایران و سایر دام‌های اهلی

وحیده کریمی عوری; نعمت هدایت ایوریق; رضا سید شریفی; سعید نیک بین; یونس زاهدی
تعداد مشاهده : 364 صفحه 229-239 PDF
تعداد مشاهده : 515 صفحه 240-254 PDF