دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تعداد مشاهده : 441 صفحه 502-510 PDF

همسانه‏سازی و تعیین توالی ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی‏دوام گاوی در اشرشیاکلی

رضا پسندیده; محمدتقی بیگی نصیری; مسعودرضا صیفی آباد شاپوری; جمال فیاضی; هدایت ‏الله روشنفکر; محسن لطفی
تعداد مشاهده : 512 صفحه 511-519 PDF

علمی پژوهشی- فیزیولوژی