دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تعداد مشاهده : 795 صفحه 129-138 PDF

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تحلیل فنوتیپی و ژنوتیپی سن هنگام نخستین زایش درگاوهای شیری هلشتاین ایران

عاطفه سید دخت; علی اصغر اسلمی نژاد; مرتضی بیطرف ثانی
تعداد مشاهده : 895 صفحه 184-190 PDF
تعداد مشاهده : 880 صفحه 191-198 PDF

مطالعه ساختار شجره و اثرات ناشی از افت همخونی بر صفات رشد در گوسفندان بومی استان لرستان

زهرا یگانه پور; هدایت الله روشنفکر; جمال فیاضی; میر حسن بیرانوند; محمد قادرزاده
تعداد مشاهده : 1338 صفحه 199-207 PDF

بررسی صحت ارزش اصلاحی پیش‏بینی شده در مرغان بومی خراسان برای صفت وزن بدن در سن هشت هفتگی

فائزه قربانی; همایون فرهنگ فر; نظر افضلی; محمد ابراهیم نویدی زاده
تعداد مشاهده : 774 صفحه 208-217 PDF

علمی پژوهشی- سایر

تعداد مشاهده : 1108 صفحه 218-224 PDF

چکیده انگلیسی مبسوط