دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

چکیده انگلیسی مبسوط

پژوهشهای علوم دامی ایران
تعداد مشاهده : 598 صفحه 1-19 PDF

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

تعداد مشاهده : 735 صفحه 34-46 PDF
تعداد مشاهده : 644 صفحه 47-57 PDF

بررسی کارایی مکمل ورمی هوموس در جیرة بلدرچین ژاپنی

مصعب احمدی; محمد امیر کریمی ترشیزی
تعداد مشاهده : 832 صفحه 66-76 PDF

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

افزایش میزان بیان ژن Sox2 در سلول‌های فیبروبلاست گاوی با استفاده از TALE-TFs

یاسمن شمشیرگران; مجتبی طهمورث پور; حسام دهقانی; محمدرضا نصیری
تعداد مشاهده : 696 صفحه 87-95 PDF

بررسی اثر برخی عوامل جمعیتی بر کیفیت انتخاب ژنومیک در گاوهای هلشتاین ایران

محمد تیموریان; علی اصغر اسلمی نژاد; محمد مهدی شریعتی
تعداد مشاهده : 684 صفحه 96-103 PDF
تعداد مشاهده : 718 صفحه 104-112 PDF
تعداد مشاهده : 646 صفحه 113-119 PDF