فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تأثیر استفاده از پودر سیر در جیره گوسفند بر قابلیت‌هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه

محمدحسین طاهری نیا; مرتضی چاجی; طاهره محمدآبادی; موسی اسلامی; محسن ساری

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

مطالعه چندشکلی ژن میواستاتین وتأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند لری

فاطمه بهرام زاده; غلامرضا داشاب; مسعود علی پناه; محمد رکوعی; صادق اسداللهی

چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایران

زانا پیرخضرانیان; آرزو محمد هاشمی; مجتبی طهمورث پور; نصرالله پیرانی

مطالعه جهش های موجود در نیمه اول اگزون 2 ژن GDF9گوسفند آمیخته نژاد رومانوف و نژاد کرمانی

رسول خدابخش زاده; محمدرضا محمدآبادی; علی اسماعیلی زاده; حسین مرادی شهربابک; سپیده انصاری نمین