دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تعداد مشاهده : 887 صفحه 279-285 PDF
تعداد مشاهده : 1138 صفحه 304-311 PDF
تعداد مشاهده : 846 صفحه 312-323 PDF

تأثیر استفاده از پودر سیر در جیره گوسفند بر قابلیت‌هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه

محمدحسین طاهری نیا; مرتضی چاجی; طاهره محمدآبادی; موسی اسلامی; محسن ساری
تعداد مشاهده : 1204 صفحه 324-332 PDF

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیره برکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن 28 تا 42 هفتگی

حسن محمدی عمارت; ابولقاسم گلیان; عبدالمنصور طهماسبی; حسن کرمانشاهی
تعداد مشاهده : 634 صفحه 333-341 PDF
تعداد مشاهده : 2424 صفحه 342-350 PDF

تهیه و ارزیابی جیره نیمه خالص به منظور مطالعات مربوط به فیبر در بلدرچین ژاپنی

وجیهه امام پور; محمد امیر کریمی ترشیزی; فرید شریعتمداری
تعداد مشاهده : 502 صفحه 365-373 PDF

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

مطالعه چندشکلی ژن میواستاتین وتأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند لری

فاطمه بهرام زاده; غلامرضا داشاب; مسعود علی پناه; محمد رکوعی; صادق اسداللهی
تعداد مشاهده : 1084 صفحه 374-380 PDF

چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایران

زانا پیرخضرانیان; آرزو محمد هاشمی; مجتبی طهمورث پور; نصرالله پیرانی
تعداد مشاهده : 888 صفحه 381-387 PDF
تعداد مشاهده : 755 صفحه 388-394 PDF

مطالعه جهش های موجود در نیمه اول اگزون 2 ژن GDF9گوسفند آمیخته نژاد رومانوف و نژاد کرمانی

رسول خدابخش زاده; محمدرضا محمدآبادی; علی اسماعیلی زاده; حسین مرادی شهربابک; سپیده انصاری نمین
تعداد مشاهده : 682 صفحه 395-403 PDF