دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تعداد مشاهده : 732 صفحه 228-238 PDF

تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت‌های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه‌ بزهای شیرده سانن

رشید صفری; رضا ولی زاده; رسول کدخدایی; عبدالمنصور طهماسبی; عباسعلی ناصریان; عین اله عبدی قزلجه
تعداد مشاهده : 621 صفحه 239-247 PDF

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تعداد مشاهده : 708 صفحه 258-264 PDF

بررسی و تکثیر ناحیه تنظیمی ژن میوستاتین و تعیین توالی آن در گاوهای بومی (نجدی) خوزستان

زینب محمدی; هدایت الله روشنفکر; محمد تقی بیگی نصیری; حمید رجبی معماری
تعداد مشاهده : 983 صفحه 265-269 PDF

اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسی

داود کریمی; مجتبی طهمورث پور; محمد دادپسند; علی اصغر اسلمی نژاد; مونز ساندو لوند
تعداد مشاهده : 712 صفحه 270-278 PDF