دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثر دفعات شیردوشی در ابتدای دوره شیردهی بر تولید شیر، متابولیت‌های خون و بازده تولیدمثل گاوهای هلشتاین

ابوالفضل کیانی; احمد ریاسی; سعید انصاری مهیاری; غلامرضا قربانی; محمد خوروش
تعداد مشاهده : 757 PDF
تعداد مشاهده : 468 PDF

تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی

حسین جانمحمدی; اکبر تقی زاده; پرویز یاسان; جلیل شجاع; علی نیکخواه
تعداد مشاهده : 1360 PDF

اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوسته

مرضیه قدمی کوهستانی; رضا ولی زاده; عباسعلی ناصریان; سیدهادی ابراهیمی
تعداد مشاهده : 639 PDF

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی ناحیه تنظیمی ژن لپتین در گاوهای نجدی خوزستان

فاطمه امرایی; هدایت اله روشنفکر; جمال فیاضی; محمد بوجارپور
تعداد مشاهده : 1713 PDF

مقایسه چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی جایگاه ژنی Mx در سویه‌های مختلف مرغ بومی، تجاری گوشتی و تخم‌گذار

صدیقه ملک شاهدهی; سید حسن حافظیان; قدرت رحیمی میانجی; زربخت انصاری پیرسرایی
تعداد مشاهده : 786 PDF

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

تعداد مشاهده : 785 PDF