دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

چکیده لاتین

پژوهشهای علوم دامی ایران
تعداد مشاهده : 655 PDF

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ

مهدی مرادی; علی حسین خانی; اکبر تقی زاده; صادق علیجانی; حسین دقیق کیا
تعداد مشاهده : 812 PDF

برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro

محمد مهدی محقی; عبدالمنصور طهماسبی; رضا ولی زاده; عباسعلی ناصریان
تعداد مشاهده : 688 PDF

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915، BMS1350، LGB و ILSTS45 در گوسفندان نژاد بلوچی

رضا ولی زاده; محمد رضا نصیری; علی اصغر اسلمی نژاد; غلام داشاب; داوود علی ساقی; مریم قلی زاده
تعداد مشاهده : 866 PDF

ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران

مرتضی بی طرف ثانی; علی اصغر اسلمی نژاد; عاطفه سید دخت
تعداد مشاهده : 991 PDF

تغییرات فنوتیپی صفت حداکثر سرعت رشد روزانه در بره های بلوچی

حامد سرایی; همایون فرهنگ فر; حسن نعیمی پور
تعداد مشاهده : 690 PDF

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

تعداد مشاهده : 1501 PDF