فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی

برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه‌های گوشتی راس 308 وکاب 500

مهران مهری; حسن نصیری مقدم; حسن کرمانشاهی; محسن دانش مسگران

بررسی تنوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده از 4 جایگاه ریزماهواره

محبوبه سموزاد; محمد رضا نصیری; علی اصغر اسلمی نژاد; مجتبی طهمورث پور; محمد دوستی; عبدالجلیل غیادی; شاهرخ قوتی

چکیده

پژوهشهای علوم دامی ایران