دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه‌های گوشتی راس 308 وکاب 500

مهران مهری; حسن نصیری مقدم; حسن کرمانشاهی; محسن دانش مسگران
تعداد مشاهده : 920 PDF
تعداد مشاهده : 1002 PDF
تعداد مشاهده : 1124 PDF

بررسی تنوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده از 4 جایگاه ریزماهواره

محبوبه سموزاد; محمد رضا نصیری; علی اصغر اسلمی نژاد; مجتبی طهمورث پور; محمد دوستی; عبدالجلیل غیادی; شاهرخ قوتی
تعداد مشاهده : 995 PDF
تعداد مشاهده : 901 PDF

چکیده

پژوهشهای علوم دامی ایران
تعداد مشاهده : 632 PDF