##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محسن برخوردار رضا ولی زاده امید صفری محمدرضا احمدی عباسعلی ناصریان

چکیده

کرم توبیفکس (Tubifex tubifex) یکی از انواع غذاهای زنده در صنعت آبزی‌پروری است که با توجه به ارزش غذایی فراوان آن از لحاظ پروتئین، چربی خام، انواع اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب ضروری(W6وW3) و استفاده این ماده غذایی در غذای ماهیان زینتی باعث بهینه‌سازی روند رشد، بازماندگی زیاد و بهبود سیستم ایمنی فراهم می‌شود.در این تحقیق اثر استفاده از پودر کرم توبیفکس پرورشی، توبیفکس تجاری و غذای پلت بر عملکرد رشد و شاخص‌های ایمنی ماهی آنجل در طول مدت 63 روز بررسی شد. ماهیان در سه تیمار و سه تکرار با تراکم 15 قطعه در9 آکواریوم 20 لیتری با متوسط وزن اولیه بچه ماهیان به مقدار21/0±55/19 گرم ذخیره‌سازی و به‌صورت کاملاً تصادفی توزیع شدند. غذادهی به‌صورت روزانه در سه نوبت 7 صبح، 13 ظهر و 20 شب و به میزان 3 درصد وزن بدن انجام گرفت. نتایج درانتهای دوره پرورش نشان داد که تغذیه غذای حاوی پودر کرم توبیفکس پرورشی باعث رشد بیشتر (02/0±80/1درصد وزن بدن در روز) نسبت به غذای حاوی توبیفکس تجاری (31%+) و غذای حاوی پلت (27%+)شد(05/0>p). وزن نهایی ماهیان تغذیه شده با غذای حاوی پودر توبیفکس پرورشی به‌طور معنی‌داری به میزان 30 درصد و 26 درصد نسبت به ماهیان تغذیه شده با غذای حاوی توبیفکس تجاری و غذای حاوی پلت بیشتر بود.تغذیه غذای حاوی پودر توبیفکس پرورشی با ضریب تبدیل بهتر (03/0±44/1) و به‌ترتیب 11 درصد و 19 درصد نسبت به تغذیه غذای حاوی پلت و غذای حاوی توبیفکس تجاری همراه بود (05/0>p). ایمونوگلوبین کل، لیزوزیم و فعالیت کمپلمان بعد از تنش هوا در تیمار تغذیه غذای حاوی پودر توبیفکس پرورشیبه‌طور معنی‌داری بیشتر بود. همچنین میزانفعالیت آنزیم‌های گوارشی (آمیلاز، پروتئاز و لیپاز) در ماهیان تغذیه شده با پودر کرم توبیفکس پرورشی بیشتر بود. مقدار دو آنزیم آسپارات آمینوترانسفراز(AST) و آلانین آمینوترانسفراز(ALT) در تیمار حاوی پودر کرم توبیفکس پرورشی نسبت به دو تیمار دیگر کمتر بود (05/0>p). بر اساس نتایج به‌دست آمده می‌توان گفت که تغذیه ماهی آنجل با غذای حاوی پودر کرم توبیفکس پرورشیبه‌ویژه در زمان شروع تغذیه فعال می‌تواند باعث بهبود رشد و برخی شاخص‌های ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی شود.

جزئیات مقاله

مراجع
1. Abedian Kenari, A., and M. K.Mirzakhani. 2005. Effects of Using ArtemiaurmianaEnriched with n-3 HUFA in First Feeding of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Larvae.Caspian Journal of Environmental Sciences, 3: 123-129.
2. Adel, M., R. Safari, H. Monji, and M. Faraei. 2014. Influence of different level of Mentha piperita on growth, survival and fish larvae wihte carcass composition (Rutilus frisii kutum).Aquatic Ecology Journal, 5(1):95-102.
3. Agradi, E., G.Abrami, G.Serrini, D.Mckenzie, C.Bolis, andP. Bronzi. 1993. The role of dietary N-3 fatty acid and vitamin Esupplements in growth of sturgeon (Acipenser naccarii)Comparative Biochemistry and Physiology, Part A, 105: 187-195.
4. Agradi, E.,G. Abrami, G.Serrini, D.Mckenzie, C.Bolis, and P. Bronzi. 1993. The role of dietaryN-3 fatty acid and vitamin Esupplements in growth of sturgeon (Acipenser naccarii)Comp. Biochemistry and Physiology, Part A 105: 187-195.
5. Ako, H., C. S.Tamani, P.Bass, and C. S. Lee. 1994. Enhancing the resistance tophysical stress in larvae of Mugical cephalus by the feeding ofenriched Artemia nauplii Aquaculture, 122:81-90.
6. Alishahi, M., M.M.Ranjbar, M.Ghorbanpour, R.Peyghan, M.Mesbah, and M.Razi Jalali. 2010. Effects of dietary Aloe vera on some specific and nonspecific immunity in the common carp (Cyprinus carpio). International Journal of Veterinary Research, 4(3): 189-195.
7. AOAC, 1995. Official methods of analysis of AOAC,VOL.1,15THedn. the Association of Official AnalyticalChemists,Arlington, VA, USA.
8. Armando, A. 2009. Fecundity,growth,and survival off the angelfish pterophyllum scalar under laboratory condition,99(4): 741-746.
9. Avella, M.A., I.Olivotto, G.Gioacchini, F.Maradonna, and O.Carnevali. 2007. The roleof fatty acids enrichments in the larviculture of false percula clownfish Amphipriodocellaris. Aquaculture, 273: 87-95.
10. Azari Takami, G., H.Mahmoodzadeh, andZ.Grailou. 2001. Survey of the stability of n-3highly nsaturated fatty acids following enrichment of Artemia by various oiland subsequent starvation. International Workshopon Artemia. Urmia-Iran. 12-1May. 13.
11. Azimirad, M., M.Meshkini, N.Ahmadifard, and S.H. Hoseinifar. 2016. The effects of feeding with symbiotic (Pediococcus acidilactici and fructooligosaccharide) enriched adult Artemia on skin mucus immune responses, stress resistance, intestinal microbiota and performanceof angelfish (pterophyllum scalare).Fish and Shellfish Immunology, 54:516.
12. Bahmani, M., F.Askarian, A.Matinfar, A.Kousha, K.Khorshidi, andA.Shenavar. 2008. Diversity of Lactic Acid Bacteria in the Gastrointestinal Tracts of Reared Beluga (Huso huso) and Persian Sturgeon (Acipenser persicus).Journal of Fisheries and AquaticScience,3(5):302-311.
13. Blanchard, G., J. G. Makombu, and P.Kestemonte. 2008. Influence of different dietary18:3n-3/18:2n-6 on growth performance, fatty acid composition a hepatic ultrastructure inEurasianperch,Perca fluviatilisL.,Aquaculture,pp.144-150.
14. Boesen, H. T., K.Pedersen, J.Larsen, C.Koch, and A. E.Ellis. 1999.Vibrio anguillarumresistance trout (Oncorhynchus mykiss) serum: role of O-antigen structure of lipopoly-saccharide. Infection and Immunity, 67(1): 294-301.
15. Boshra, H.L.J., and J.O.Sunyer. 2006. Recent advances on the complement system of teleost fish. Fish and Shellfish Immunology, 20(2): 239.
16. Burr, G., and D.Gatlin. 2006. Microbial Ecology of the Gastrointestinal tract of Fish and the potentialApplication of prebiotics and probiotics in Finfish Aquaculture. Journal of theWorld Aquaculture Society, 36(4): 425-437.
17. Copeman, L. A., C. C.Parrish, J. A. Brown, and M.Harel. 2002.Effects of docosa hexaenoic eicosa pentaenoic, and arachidonicacids on the early growth, survival,lipid compositionand pigmentationof yellowtail flounder (Limandaferruginea): A live food enrichmentexperiment. Aquaculture, 210: 285-304.
18. Demers, N. E., andC. J.Bayne. 1997. The immediate effects of stress on hormones and plasmlysozyme in rainbow trout. Dev Comp Immunol, 21:363-73.
19. Dhert, P.,L.Lim, W.Yen Chew, V. Dermaux, H.Nelis, and P. Sorgeloos. 2004. VitaminC Enhancement of Stress Resistance of the Guppy (Poecilia reticulata) through Feeding with Supplement. Journal of the World Aquaculture Society, 33(1): 32-40.
20. Dixon, B., and R. J. M. Stet. 2001.The relationship between major histocompatibilityreceptors and in-nate immunity in teleost fish. Developmental and Comparative Immunology, 25: 683-700.
21. Dorjani, M., M. Mohammadizadeh khoshro, M. SHamsaeimehrjan, and Y. Abdollahtabar. 2014.Studying the effects of live food and commercial ongrowth and survival of azad fish larvae(Salmotrutta caspius), 2(2):23-34.
22. Ebrahimi Dorche, E., M.R. Hemami, M. Nemati, and R. Sefaderani. 2009. Comparison of cultivated tubifex worm (Tubifex tubifex) in the bed of lettuce and cow manure. History of Biology in Iran,22(1):103-110.
23. Ebrahimi, E., N. Agh, and M. Yaghobi. 2015.Use of enriched of with LC - PUFA on survivaland resistance to pH stress of anjel fish (Peterophylum scalare).Journal of Fisheries in Iran, 24 (2):77-86.
24. Farahi, A., and M. Sodagar. 2015.Effects of different levels of dietary immunogen prebiotic on reproductive indices of angel fish breeders (Pterophyllum scalare) and Evaluation of the survival of the larvae in the face of stress the sudden increase in temperature.Ornamental Aquatic Science Magazine, 2(4):1-9.
25. Farhangi, M., and C. G.Carter. 2001. Growth, physiological and immunological responses of rainbow trout (Oncorhynchusmykiss) to different dietary inclusion levels of dehulled lupin (Lupinus angustifolius). Aquaculture Research, 32(Supplemented 1): 329-340.
26. García-Alonso, J., C. T. Müller, and J. D.Hardege. 2008. Influence of food regimes anseasonality on fatty acid composition in the ragworm.Aquaticbiology,4(5): 7-13.
27. Garsia-Ollua, M., and H. J.Gomez-Romero. 2005. Growth of angel fish (pterophyllumscalare) juveniles Fed inert diets.Avances enInvestigacionAgropecuaria,9(3):49-60.
28. Gazerani Farahani, Sh. 2009. The survey of amount of hematological factors inAcipenseridaefamily. Journal of Animal Biology, 2(1): 57-61. (In Persian).
29. Ghaedi, A., H. Hoseinzadeh Sahafi, and D. Zargham. 2015. Role of nutrition in improving fish immuno system Efficiency.Quarterly Journal of Ornamental Aquatic, 1(4):21-28.
30. Gisbert, E., G.Giménez, I.Fernández, Y.Kotzamanis, and A. Estévez. 2009. Development of digestive enzymes in common dentex, Dentex dentex, during early ontogeny. Aquaculture, 287: 381-387.
31. Hassantabar, F., H. Oraji, and S.S. Babaei.2012. Studying the activity anzymes digestion of alkaline phosphatase,alkaline phosphatase and amylase, in larvae fish white (Rutilus frisiikutum) fed of artemianauplii.Research Science AnimalBiology, 5(2):25-33.
32. Higgs, D. A., B. S.Dosanj, A. F.Prendergast, R. M.Beams, R. W.Hardy, W.Riley, and G.Deacon. 1995. Use ofrapeseed/canola protein products in finfish diets. In: Sessa, D. J. & Lim.C. (Eds), Nutrition and Utilization technologyin Aquaculture. AOAC Press, 22: 130-156.
33. Hoseinifar,S. H.,Z.Roosta, A.Hajimoradloo, and F. Vakili. 2015.The effects of lactobacillus acidophilus as feed supplement on skin mucosal immune parameters,intestinal microbiota,stress resstance and growth performance of black swordtail(xiphorushellri).FishandShelfish Immunology,42:533-538.
34. Irianto, A.,and B.Austin. 2002. Use of probiotics to control furun-culosis in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss(Wal-baum). Journal of Fish Diseases, 25:333-342.
35. Jafari kenari, S. S., and B. Edhami. 2015. Comparison feed of diet biomar, shrimp, blood worm on growth performance, survival and parameter blood in larvae Joel (Hemichromis bimaculatus).Two Quarterly Reproduction Quarterly, 3(7):43-52.
36. Kakade, M. L., D. E.Hoffa, I. E. Leiner. 1973. Contribution of trypsin inhibitors to the deleterious effects of unheated soybeans fed to rats. Journal of Nutrition, 103: 1772-1778.
37. Koven W.M., R.J., Henderson, andJ.R.Sargent. 1994. Lipid digestion in turbot (Scophtalmus maximus): I. Lipid class and fat ty acidcomposition of digesta from different segments of the digestive tract. FishPhysiology and Biochemistry, 13: 69- 79.
38. Lavens, P., and P.Sorgeloos. 1996. Manual on the production and use of live food for aquaculture. FAO. Fisheries Technical paper,181:295-361.
39. Lietz, D. M. 2004. Potential for aquatic oligochaetesas live food in commercial aquaculture.Hydrobiology, 155: 309-310.
40. Magnadottir, B. 2006. Innate immunity of fish (overview). Fish and Shellfish Immunology, 20(2):137-151.
41. Mahious, A. S., and F.Ollevier. 2005. Probiotics and prebiotics in aquaculture: Review. 1st Regional Workshop on Techniques for Enrichment of Live Food for Use in Larviculture,17-26.
42. Mahious, A.S., J.Van Loo, and F.Lieffrig. 2007. Inulin and oligofructose in aquaculture: A review. Aquaculture Europe, 14:326-327.
43. Mandal, B., A. Mukherjee, and S.Banerjee. 2010. Growth and Pigmentation Development efficiencies in fantail guppy,Poecilia reticulate fed with Cammercially available feeds.The Agriculture and Biology Journal of North America,1(6):1264-1267.
44. Martinez-Porchas, M.,M. Hernandez-Rodriguez, J.Davila-Ortiz, V.Vila-Cruz, and J.R. Ramos Enriquez. 2011. A preliminary study about the effect of benzo[α] pyrene (BaP) injection on the thermal behavior and plasmatic parameters of the Nile tilapia(OreochromisniloticusL.) acclimated to different temperatures. Pan-American Journal ofAquatic Sciences, 6: 76-85.
45. Martino,R.C., J.E.P.Cyrino, L.Portz, and L.C. Trugo. 2002. Performance and fatty acid composition of surubim (Pseudoplatystoma coruscans) fed diets with animal and plant lipids. Aquaculture, 209:233-246.
46. Mauri, I.,A. Romero, L.Acerete, S.Mackenzie, N.Roher, A.Callol, I.Cano, M.C.Alvarez, and L.Tort. 2011. Changes in complement responses in Gilthead seabream (Sparus aurata) and European seabass (Dicentrarchus labrax) under crowding stress, plus viral and bacterial challenges. Fish and Shellfish Immunology, 30(1): 182-188.
47. Mohammadnejad shamoshaki, M., S. Heydari, and S. H. MousaviSabet. 2011. Nutritional comparison of Biomar,Celery, Compact worm,Blood worm,Gammarus and Artemia on growth and survival indices of severom fish(Heros Severus).Quarterly Journal Research, 3(3).
48. Mousavi sabet, H., H. Ershadilangroodi, and B. Falahatkar. 2009. The effect of Artemia Urmiana enriched with Non- Saturated Fattyacid and Ascorbic Acid on the productivity of reproductiveangel fish production(Pterophyllum scalare). Naval Science and Marine Science,1(1):61-69.
49. Neissi A., G.Rafiee, M.Nematollahi, and O.Safari, 2013. The effect of Pediococcusacidilacticibacteria used as probiotic supplement on the growth and non-specific immune responses of green terror, Aequidens rivulatus. Fish and Shellfish Immunology, 35: 1976-1980.
50. Petrović, S., B.Ozreti, and M.Krajnovic-Ozretic. 1996. Cytosolic aspartate aminotransferasefrom grey mullet (Mugil auratus Risso) red muscle:Isolation and properties. The International Journal of Biochemistry and Cell Biology, 28(8): 873-881.
51. Rahmani Mazari, M.2014. Evaluate the effects feed with Chirnomidae larvae and concentrate feed on the growth performance, feed efficiency, survival rate and maturation in rosy barb (Puntius conchonius). Master of Science.
52. Rajabipour, F., D.Shahsavani, A.Moghimi, S.Jamili, and N.Mashaii. 2009. Comparison of serum enzymeactivity in great sturgeon, Huso huso, cultured in brackish and freshwater earth ponds inIran.ComparativeClinicalPathology, 19: 301-305.
53. Rao, J.V. 2006. Toxic effects of novel organophosphorus insecticide (RPR-V) on certain biochemical parameters of euryhaline fish, Oreochromis mossambicus. PesticideBiochemistry and Physiology, 86(2): 78-84.
54. Safari, O., D.Shahsavani, M.Paolucci, and M.M.S.Atash. 2014. Single or combined effects of fructo- and mannan oligosaccharide supplements on the growth performance, nutrient digestibility, immune responses and stress resistance of juvenile narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz, 182. Aquaculture, 432: 192-20.
55. Sales, J., and P.J. Janssens. 2003. Nutrition requirement of ornamental fish. Review, Aquatic LivingResources, 16: 533-540.
56. Schley, P.D., and C.J.Field. 2002. The immune-enhancing effects of dietaryfibers and prebiotics. British Journal of Nutrition, 87: 221-230.
57. Segner, H.,R.Rosch, H. Schmidt, and K.Von Poeppinghausen. 1989. Digestive enzymes in larval Coregonuslavaretus L. Journal of Fish Biology, 35: 249-63.
58. Shahsavani, D., M.Mohri, and H.Gholipour Kanani, 2010.Determination of normal valuesof some blood serum enzymes in Acipenser stellatus Pallas. Fish Physiology and Biochemistry, 36: 39-43.
59. Shalaby, A. 2005. The opposing effect of ascorbic acid (Vitamin C) on Ochratoxin toxicity in Nile tilapia, Oreochromis niloticus. 6thInternationalSymposiumon Tilapia inAquacaculture,Philipines, 2(3): 150-157.
60. Siwicki, A.K., and D.P. Anderson, 1993. Immunostimulation in fish: measuring the effects of stimulants by serological and immunological methods. Abstract Symposium on Fish Immunology, Lysekil, Sweden,13:87-91.
61. Sotoudeh, E., A.Abedian Kenari, and M.Habibi Rezaei. 2011.Growth response, body composition and fattyacidprofile of Caspian brown troutpalm oil, and oleic acid-enriched sunflower oil as dietary lipid.Lipids, 35:633-664.
62. Stickney, R. 2000. Encyclopedia of aquaculture. John Wiley and Sons, Inc, United State of America,1063p.
63. Tamaru, S., and H.Ako. 2003. Enrichment of Artemia for use in fresh water ornamental fish production. Center for Tropical and Subtropical Aquaculture Publication, 48p.
64. Tatina, M., Z. A. Pazhand., and M. GHaribkhani. 2010. The effect of using dafnia powder and nereis worm on food rations and some indices of Acipenser Persicus larvae. Journal of Sea Biology, 2(7):27-36.
65. Waley, K., and J.North. 1997.Haemolytic assays for whole complement activity and individual components. in: A. W. Dodds, andR. B. Sim, editors. Complement: a Practical Approach. Oxford University Press, Great Britain, 296 p.
66. Worthington, C. C. 1991a. Worthington enzyme manual related Biochemical. 3rd Edition. Freehold. New Jersey, 46(4): 38-42.
67. Worthington, C. C. 1991b. Worthington enzyme manual related Biochemical. 3rd Edition. Freehold. New Jersey, 34: 212-215.
68. Yufera, M., and M. J.Darias. 2007. The onset of exogenous feeding in marine fish larvae. Aquaculture Journal, 268(1-4): 53-63.
69. Zilberga, D., R.Ofira, T.Rabinskib, andA.Diamantc. 2004. Morphological and genetic characterization of swimbladder non-inflation in angel fish pterophyllum scalare (cichlidae),Aquaculture, 230:13-27.
ارجاع به مقاله
برخوردارم., ولی زادهر., صفریا., احمدیم., & ناصریانع. (2017). مقایسه تأثیر استفاده از پودر کرم توبیفکس (Tubifex tubifex) پرورشی و تجاری در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و ایمنی ماهی آنجل (Pterophylum scalare) قبل و بعد از تنش هوا. پژوهشهای علوم دامی ایران, 10(2), 297-310. https://doi.org/10.22067/ijasr.v10i2.64868
نوع مقاله
علمی پژوهشی- سایر

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده