نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: استفاده از لیپوفکتامین به منظور ترانسفکشن اسپرم گاو نژاد هلشتاین


صفحات: 656-666

DOI: 10.22067/ijasr.v1i1.55609

چکیده
اساس انتقال ژن از طریق اسپرم بر مبنای توانایی سلول‌های اسپرم برای اتصال به ملکول DNA خارجی و انتقال آن به اووسیت در موقع لقاح است. از مزایای عمده این روش نسبت به سایر روش‌ها می‌توان به بهره‌وری بالا، هزینه کم و سهولت استفاده اشاره کرد. هدف از این مطالعه بررسی امکان انتقال ژن به اسپرم گاو بود. برای این منظور، اسپرم از ناحیه اپیدیدم بیضه گاوهای نژاد هلشتاین استحصال شد. با استفاده از روش لیپوفکشن، حامل حاوی ژن GFP به سلول‌های اسپرم انتقال داده شد. به منظور بررسی انتقال DNA به اسپرم و همچنین زنده مانی اسپرم‌های ترانسفکت به ترتیب از رودامین و رنگ‌آمیزی آکریدین اورنج استفاده شد. نتایج نشان داد، در حدود ۱۹ درصد از اسپرم‌های حاصل از ناحیه اپیدیدیم بیضه قادر به جذب DNA خارجی بودند و افزایش مدت زمان انکوباسیون کمپلکس DNA- لیپوفکتامین با اسپرم از ۳۰ تا ۱۲۰ دقیقه اثر معنی‌داری بر روی جذب DNA خارجی نداشت. همچنین نتایج نشان داد، انتقال ژن به اسپرم گاو تأثیر معنی‌داری بر روی زنده مانی و تعداد اسپرم‌های پیش‌رونده در مقایسه با اسپرم‌های طبیعی، ۱۲۰ دقیقه پس از ترانسفکشن نداشت، اگرچه در ۳۰ الی ۶۰ دقیقه اول از ترانسفکشن اختلاف معنی‌داری در تحرک اسپرم‌های ترانسفکت مشاهده شد. به منظور بهینه‌سازی جذب DNA توسط اسپرم پیشنهاد می‌شود علاوه بر استفاده از ترکیباتی مانند EDTA به منظور حذف DNase، استفاده از سایر حامل‌ها مانند توربوفکت و FuGene ۶ نیز بررسی گردد.

کلمات کلیدی:   اسپرم،; انتقال ژن به واسطه اسپرم; ترانسفکشن; گاو; لیپوفکتامین

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 39

بازدید: 77

تاریخ دریافت: 1395/02/13 , تاریخ پذیرش: 1395/06/06 , تاریخ انتشار: 1395/10/19

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )