نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: تأثیر استفاده از افزودنی های باکتریایی و اسانس رزماری، رازیانه و زنیان بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، فراسنجه های تولید گاز و قابلیت هضم سیلاژ ذرت در شرایط برون تنی


صفحات: 553-568

DOI: 10.22067/ijasr.v2i1.52108

چکیده
مطالعه‌ای به منظور بررسی تأثیر استفاده از افزودنی باکتریایی و اسانس رزماری، رازیانه، زنیان در دو سطح ۱۲۵ و ۲۵۰ میکرولیتر بر کیلوگرم علوفه تازه بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم برون‌تنی، فراسنجه‌های تولید گاز و ویژگی‌های تخمیر سیلاژ ذرت در قالب یک طرح کاملاً تصادفی انجام شد. علوفه‌های برداشت شده ذرت در سه تکرار در کیسه‌های پلاستیکی به صورت دستی فشرده و سیلو شدند. سیلوهای پر شده در دمای اتاق نگهداری و برای مدت ۳، ۷، ۲۱ و ۴۵ روز سیلو شدند. سیلاژهای ذرت تلقیح شده با افزودنی باکتریایی در روزهای ۳ و ۷ در مقایسه با تیمار شاهد دارای ماده خشک بالاتری بودند. غلظت کربوئیدرات‌های محلول در آب میان تیمارها مختلف بود. بالاترین و پایین‌ترین مقدار به ترتیب مربوط به تیمار رازیانه در سطح ۱۲۵ میکرولیتر بر کیلوگرم در روز ۳ و تیمار افزودنی باکتریایی در روز ۴۵ پس از سیلو کردن بود. در بین تیمار‌ها، تیمار شاهد در روز ۳ پس از سیلو کردن و تیمار رازیانه ۲۵۰ میکرولیتر در روز ۷ پس از سیلو کردن به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین پتانسیل تولید گاز بودند. سیلاژهای عمل آوری شده با اسانس زنیان در سطح ۲۵۰ میکرولیتر و اسانس رازیانه در سطح ۱۲۵ میکرولیتر در روز ۲۱ به ترتیب بیشترین و کمترین توده میکروبی تولیدی را داشتند. به طور کلی، نتایج نشان داد که استفاده از اسانس‌ها در مقایسه با تیمار شاهد تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر ارزش تغذیه‌ای سیلاژ ذرت نداشتند.

کلمات کلیدی:   اسانس; ترکیب شیمیایی; تلقیح باکتریایی; تولید گاز; قابلیت هضم برون‌تنی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 36

بازدید: 105

تاریخ دریافت: 1394/09/19 , تاریخ پذیرش: 1395/04/19 , تاریخ انتشار: 1395/10/19

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )