نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر پروبیوتیک و پری‌بیوتیک بر سامانه آنتی‌اکسیدانی، سیستم ایمنی، آنزیم‌های کبدی و برخی فراسنجه‌های خون جوجه‌های گوشتی رأس ۳۰۸ تحت تنش گرمایی


صفحات: 688-700

DOI: 10.22067/ijasr.v1i1.50851

چکیده
این آزمایش به منظور مقایسه اثر سطوح مختلف پروبیوتیک و پری‌بیوتیک در جیره جوجه‌های گوشتی بر سیستم آنتی‌اکسیدانی، سیستم ایمنی، فعالیت آنزیم‌های کبدی و برخی فراسنجه‌های خون در شرایط تنش گرمایی انجام شد. به این منظور ۲۵۶ قطعه جوجه گوشتی از سویه رأس ٣٠٨ در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل ٢×۴ با ٨ تیمار و ۴ تکرار ۸ قطعه‌ای مورد استفاده قرار گرفت. جوجه‌ها با دو سطح پروبیوتیک (صفر و ۰۱/۰) و چهار سطح پری‌‌بیوتیک (صفر، ۰۲۵/۰ ، ۰۵۰/۰ و ۰۷۵/۰ ) از سن ۲۹ تا ۴۲ روزگی تغذیه شدند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مکمل کردن پروبیوتیک در جیره باعث افزایش معنی‌داری در مقدار گلوکز، منیزیم و IgG و کاهش معنی‌داری در میزان گلوبولین شد. استفاده هم‌زمان از پروبیوتیک و پری‌بیوتیک در سطوح ۰۵۰/۰ و ۰۷۵/۰ درصد جیره باعث افزایش معنی‌دار در میزان گلوکز، در سطح ۰۵۰/۰ درصد جیره باعث افزایش معنی‌داری در میزان فعالیت آنزیم GSH-Px و IgG و در سطح ۰۷۵/۰ درصد جیره باعث افزایش معنی‌دار در میزان تولید آنتی بادی بر علیه SRBC شد. بنابراین در مجموع می‌توان استنتاج نمود که استفاده هم‌زمان از ۰۱/۰ درصد پروبیوتیک و ۰۵۰/۰ و ۰۷۵/۰ درصد پری‌بیوتیک در جیره، ممکن است در تعدیل فراسنجه‌های خونی، تقویت سیستم ایمنی و بهبود سیستم آنتی اکسیدانی در جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی ممکن است مؤثر واقع شود.

کلمات کلیدی:   آنزیم‌های کبدی; ایمنوگلوبولین G; تنش گرمایی; جوجه گوشتی; گلوتایتون پراکسیداز

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 31

بازدید: 54

تاریخ دریافت: 1394/08/03 , تاریخ پذیرش: 1394/12/10 , تاریخ انتشار: 1395/10/19

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )