نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر سطوح مختلف پنبه‌دانه کامل بر تولید، ترکیبات شیر، قابلیت هضم و فراسنجه‌های خونی در گاو شیری نژاد مونت بیلیارد


صفحات: 625-635

DOI: 10.22067/ijasr.v1i1.50283

چکیده
این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پنبه‌دانه بر عملکرد، ترکیب شیر، قابلیت هضم ماده خشک و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری نژاد مونت بیلیارد در اوایل دوره شیر‌دهی انجام شد. بدین منظور از ۱۶رأس گاو شیری مونت بیلیارد در ۴ تیمار با ۴ تکرار، در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. تیمار‌های آزمایشی شامل تیمار شاهد (صفر درصد پنبه‌دانه) و سه سطح مختلف پنبه‌دانه شامل ۷، ۱۴ و ۲۱ درصد در جیره بود. همه جیره‌های کاملاً مخلوط به صورت انفرادی تا حد اشتها (به طور آزاد) به دام‌ها داده شده و گاوها ۲ بار در روز دوشیده شدند. نمونه‌گیری از شیر به طور هفتگی انجام شد. به منظور اندازه‌گیری فراسنجه‌های خونی (گلوکز، کلسترول، تری‌گلیسرید، نیتروژن اوره‌ای)، خونگیری از سیاهرگ دمی گاوها انجام گرفت. تولید شیر خام بر اساس ضریب ۴ درصد چربی شیر تصحیح شده و ترکیبات شیر و قابلیت هضم ماده خشک خوراک بررسی شد. تولید شیر خام در جیره‌های حاوی پنبه‌دانه نسبت به جیره بدون پنبه‌دانه (شاهد) به طور معنی‌داری افزایش یافت. در میان جیره‌های حاوی پنبه‌دانه، با افزایش درصد پنبه‌دانه در جیره درصد چربی شیر گاوها به طور معنی‌داری افزایش یافت. ماده خشک مصرفی و قابلیت هضم ماده خشک جیره درگاوهای تغذیه شده با جیره‌های۱ تا ۴ تفاوت معنی‌داری را نشان داد. با افزایش مقدار پنبه‌دانه در جیره شاهد مقدار گلوکز کاهش و میزان کلسترول، تری‌گلیسرید و نیتروژن اوره‌ای خون به طور معنی‌داری افزایش یافت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد افزودن پنبه‌دانه کامل به جیره غذایی به میزان ۱۴ و ۲۱ درصد می‌تواند تولید شیر، درصد چربی شیر و درصد مواد کل جامد شیر را افزایش دهد.

کلمات کلیدی:   پنبه‌دانه کامل; ترکیبات شیر; تولید شیر; فراسنجه‌های خونی; قابلیت هضم; مونت بیلیارد

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 42

بازدید: 59

تاریخ دریافت: 1394/07/10 , تاریخ پذیرش: 1395/03/22 , تاریخ انتشار: 1395/10/19

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )