نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر کوتاه‏کردن دوره خشکی بر عملکرد تولیدمثلی و شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با تعداد زایمان متفاوت


صفحات: 677-687

DOI: 10.22067/ijasr.v1i1.50182

چکیده
برای ارزیابی بر هم‌ کنش طول دوره خشکی و تعداد زایمان بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه‌های خونی، تعداد ۸۰ راس گاو هلشتاین در قالب طرح فاکتوریل ۲×۲ استفاده شد. تیمار آزمایشی اول شامل دو دوره زمانی متفاوت از دوره خشکی یعنی ۵۶ یا ۲۸ روزه و تیمار آزمایشی دوم شامل تعداد زایمان گاوها یعنی یک بار زایمان در برابر دو بار زایش یا بیشتر بود. صفات مورد ارزیابی شامل بررسی عملکرد تولیدمثلی، شیردهی و وضعیت ایمنی و سلامت دام‌ها بود. گاوهای دارای طول دوره خشکی ۲۸ روزه از نظر مقدار و ترکیب شیر و سلول‌های پیکری تفاوت معنی‌‌داری با گروه ۵۶ روزه نداشت. اما مقدار تولید شیر در شیردهی بعدی در گروه ۲۸ روزه کمتر از گروه ۵۶ روزه بود و این مقدار تمایل به معنی‌داری داشت (۰۶/۰P=). تغییرات امتیاز وضعیت بدنی پس از زایمان در دوره خشکی ۲۸ روزه کمتر از گروه ۵۶ روزه بود (۰۵/۰P

کلمات کلیدی:   توازن منفی انرژی; دوره خشکی; دوره شیردهی; گاوشیری

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 20

بازدید: 43

تاریخ دریافت: 1394/07/05 , تاریخ پذیرش: 1394/12/20 , تاریخ انتشار: 1395/10/19

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )