نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: بیان ژن آدیپونکتین و گیرنده ۲ آن (AdipoR۲) در مجرای تولیدمثلی بره‌های نر افشاری پیش از بلوغ


صفحات: 667-676

DOI: 10.22067/ijasr.v1i1.50174

چکیده
آدیپونکتین هورمونی است که عمدتا از بافت چربی ترشح می‌شود و شواهد اخیر حاکی از نقش آن در تنظیم سیستم تولیدمثلی پستانداران است. هدف از این پژوهش بررسی پروفیل بیان ژن آدیپونکتین و گیرنده ۲ آن (AdipoR۲) در نواحی مختلف مجرای تولیدمثلی بره‌های نر نژاد افشاری در دوره‌ پیش از بلوغ بود. بدین منظور، ۲۰ رأس بره نر نابالغ نژاد افشاری به چهار گروه سنی مختلف شامل؛ گروه‌های سنی ۱ تا ۲، ۲ تا ۳، ۳ تا ۴ و ۴ تا ۵ ماه اختصاص یافتند، سپس دام‌ها به روش جراحی اخته شدند و از چهار بافت سر، بدنه، دم اپیدیدیم و پارانشیم بیضه هر دام نمونه‌برداری به عمل آمد. بیان دو ژن آدیپونکتین و AdipoR۲ با استفاده از تکنیک Real Time-QPCR در هر نمونه بافت بررسی شد. بطور خلاصه، بیان مداوم ژن‌های آدیپونکتین و AdipoR۲ در تمام مراحل رشد، قبل و هنگام بلوغ مشاهده شد. اگرچه میزان بیان آدیپونکتین و AdipoR۲ در بین گروه‌های سنی مختلف به لحاظ آماری متفاوت بود، با این حال تفاوت آماری معنی‌داری در مقدار بیان آن‌ها در بین چهار بافت مختلف پارانشیم بیضه و سر، بدنه و دم اپیدیدیم بره‌های نر نابالغ مشاهده نشد. نتایج بررسی حاضر نشان داد که آدیپونکتین و گیرنده ۲ آن (AdipoR۲) به طور مداوم در مجرای تولیدمثلی بره‌های نر نابالغ بیان می‌شوند و سطح بیان آنها با افزایش سن تغییر می‌کند. با توجه به تازگی این موضوع، نتایج این مطالعه می‌تواند زمینه ساز مطالعات بیشتر در این زمینه مهم باشد.
واژه های کلیدی: قوچ افشاری، بیضه، تولیدمثل، آدیپونکتین

کلمات کلیدی:   آدیپونکتین; بیان ژن; بیضه; تولید مثل; قوچ افشاری

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 30

بازدید: 57

تاریخ دریافت: 1394/07/05 , تاریخ پذیرش: 1395/01/24 , تاریخ انتشار: 1395/10/19

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )