نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: مطالعه ترکیبات شیمیایی و تخمیرپذیری آزمایشگاهی برخی از ارقام جو و لاین‌های موتانت پنبه و گلرنگ


صفحات: 616-624

DOI: 10.22067/ijasr.v1i1.49463

چکیده
هدف این مطالعه بررسی ترکیب شیمیایی و تخمیرپذیری جو رقم رودشت و لاین‌های موتانت‌ گلرنگ و پنبه بود. مقدار ماده آلی و پروتئین جو رودشت در مقایسه با والفجر کمتر بود. نرخ تولید گاز در موتانت جو رودشت از رقم والفجر بیشتر بود. تفاوتی در ترکیب شیمیایی و تخمیرپذیری ارقام گلرنگ زرقان و پنبه ورامین با موتانت‌های آنها وجود نداشت. تغییری در الگوی پروتئینی رقم جو رودشت و لاین‌های موتانت گلرنگ و پنبه با ارقام والد هر یک از آنها مشاهده نشد. با توجه به مقدار بیشتر پروتئین خام و همچنین نرخ کمتر تخمیرپذیری به نظر می‌رسد که جو والفجر در مقایسه با رقم رودشت انتخاب مناسبی در تغذیه دام‌ به خصوص نشخوارکنندگان باشد.

کلمات کلیدی:   تخم پنبه ورامین; ترکیب شیمیایی; تولید گاز; جو رودشت; گلرنگ زرقان

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 22 PDF
دانلود : 24

بازدید: 37

تاریخ دریافت: 1394/06/17 , تاریخ پذیرش: 1395/03/08 , تاریخ انتشار: 1395/10/19

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )