نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: مقایسه تجزیه پذیری، هضم و تخمیر میکروبی برگ برهان یا درخت ابریشم به جای یونجه در گاو و گاومیش خوزستان


صفحات: 602-615

DOI: 10.22067/ijasr.v1i1.49385

چکیده
این آزمایش به منظور بررسی جایگزینی ۰، ۵۰ و۱۰۰ درصد برگ برهان یا درخت ابریشم به جای یونجه بر فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری، تخمیری و قابلیت هضم آزمایشگاهی در گاو و گاومیش خوزستان انجام شد. قابلیت هضم ماده خشک جیره حاوی ۵۰ درصد برگ در گاومیش، ۷۰/۸۵ درصد و در گاو، ۹۴/۸۲ درصد بود. صرف نظر از نوع تیمار قابلیت هضم ماده خشک و NDF بین گاو و گاومیش متفاوت نبود. صرف نظر از نوع دام، پتانسیل تولید گاز در جیره‏های حاوی ۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصد برگ به ‏ترتیب ۰۵۹/۱۷۵، ۴۴/۱۰۸ و ۱۴۰/۱۰۳ میلی‏لیتر بود. اثر جیره‌های حاوی برگ بر pf، توده میکروبی، راندمان سنتز توده میکروبی و ماده آلی واقعا هضم شده معنی‌دار نبود. راندمان سنتز توده میکروبی درگاومیش (۷۲۸۱/۰ درصد) بالاتر از گاو (۶۳۰۸/۰ درصد) بود. بخش کند تجزیه (b)، ثابت نرخ تجزیه (c)، پتانسیل تجزیه‌پذیری (PD) و تجزیه‌پذیری مؤثر (ED) ماده خشک به طور معنی‌داری در سطح ۵۰ درصد برگ بالاترین مقدار را دارا بود. بخش سریع ‏تجزیه (a) و تجزیه‌پذیری مؤثر (ED) پروتئین در سطح ۵۰ و ۱۰۰ درصد برگ بالاترین مقادیر را نسبت به جیره شاهد نشان داد. با توجه به نتایج بالا می‌توان نتیجه گرفت برگ برهان یا درخت ابریشم به دلیل بهبود شرایط تخمیری در شکمبه می‌تواند به جای یونجه در جیره گاو و گاومیش در شرایط آزمایشگاه استفاده شود.

کلمات کلیدی:   برگ برهان یا گل ابریشم; فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری; گاو; گاومیش; هضم‌پذیری

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 17

بازدید: 34

تاریخ دریافت: 1394/06/05 , تاریخ پذیرش: 1395/05/24 , تاریخ انتشار: 1395/10/19

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )