نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تولید گاز ورمی‌کمپوست تهیه شده از محتویات شکمبه‌ای مکمل شده با مقادیر مختلف فضولات طیور گوشتی


صفحات: 636-645

DOI: 10.22067/ijasr.v1i1.48499

چکیده
در این تحقیق پتانسیل استفاده از ورمی‌کمپوست حاصل از محتویات شکمبه به صورت مکمل شده با فضولات طیور گوشتی با استفاده از تکنیک تولید گاز مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی عبارت بودند از: تیمار ۱ یا تیمار شاهد حاوی ۱۰۰ درصد محتویات شکمبه، تیمار ۲ حاوی ۹۷ درصد محتویات شکمبه + ۳ درصد فضولات مرغی، تیمار ۳ حاوی ۹۵ درصد محتویات شکمبه + ۵ درصد فضولات مرغی و تیمار ۴ حاوی ۹۳ درصد محتویات شکمبه + ۷ درصد فضولات مرغی. هر کدام از تیمارها در سه تکرار انجام شدند. بیشترین و کمترین بازده ورمی‌کمپوست به ترتیب مربوط به تیمار ۳ و ۴ بود. به‌علاوه تیمار ۳ بیشترین میزان پروتئین خام و چربی و کمترین میزان الیاف خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و خاکستر را در بین تیمارها داشت. تولید گاز تیمار ۳ در تمامی ساعات انکوباسیون افزایش معنی‌داری نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی داشت و کمترین پتانسیل تولید گاز در تیمار ۴ مشاهده شد. بیشترین و کمترین مقدار انرژی قابل متابولیسم، ماده آلی قابل هضم و انرژی خالص شیردهی به ترتیب مربوط به تیمار ۳ و ۴ بود. نتایج این تحقیق نشان داد که می‌توان تا ۵ درصد از فضولات طیور به‌ همراه محتویات شکمبه در جهت تولید ورمی‌کمپوستی با ارزش غذایی مناسب (انرژی و پروتئین بالا) به‌عنوان خوراک دام استفاده کرد.

کلمات کلیدی:   ضایعات و پسماندها; کرم خاکی; کود مرغی; محتویات شکمبه; ورمی‌کمپوست

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 87

بازدید: 151

تاریخ دریافت: 1394/04/27 , تاریخ پذیرش: 1395/08/11 , تاریخ انتشار: 1395/10/19

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )