نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: تأثیر تغذیه‌ سیلاژ تفاله‌ پرتقال بر عملکرد پرواری بره‌های نر نژاد زل


صفحات: 584-601

DOI: 10.22067/ijasr.v1i1.48173

چکیده
برای بررسی اثر تغذیه سیلاژ تفاله پرتقال با سطوح متفاوت کاه گندم و اوره بر مصرف و قابلیت هضم مواد مغذی، فعالیت جویدن، نرخ عبور مواد جامد از شکمبه و عملکرد پرواری، ۱۶ رأس بره نر زل با میانگین وزن اولیه‌ی ۵/۰±۲۵ کیلوگرم آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار شامل ۱) ۶۱/۱۴ درصد سیلاژ تفاله پرتقال بدون افزودنی، ۲) ۴۶/۲۴ درصد سیلاژ تفاله پرتقال با ۴۰ درصد کاه گندم، ۳) ۲۲/۲۴ درصد سیلاژ تفاله پرتقال با ۵/۳۸ درصد کاه گندم و ۵/۱ درصد اوره و ۴) ۷۶/۲۳ درصد سیلاژ تفاله پرتقال با ۳۷ درصد کاه گندم و ۳ درصد اوره با ۴ تکرار به مدت ۹۰ روز انجام شد. ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی‌داری نداشتند. اما با افزایش افزودنی‌ها قابلیت هضم به‌طور معنی‌داری کاهش یافت و تیمار ۱ بیشترین قابلیت هضم ماده خشک و مواد مغذی را داشت. کاه گندم و اوره، محتوای الیاف مؤثر فیزیکی، زمان نشخوار و جویدن را در تیمارهای ۲، ۳ و ۴ نسبت به تیمار شاهد افزایش اما زمان استراحت را کاهش دادند. تیمار ۱ بیشترین نرخ عبور و کمترین زمان ماندگاری اما تیمار ۴ کمترین نرخ عبور و بالاترین زمان ماندگاری مواد جامد از شکمبه را داشتند. اوره در تیمار ۳ و ۴ مقدار pH و نیتروژن آمونیاکی شکمبه را به‌طور معنی‌داری افزایش داد. نتایج نشان داد استفاده از ۱۵ درصد سیلاژ تفاله مرکبات در جیره بدون تأثیر منفی سبب بهبود قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد پروار بره‌های زل شد.

کلمات کلیدی:   اندازه ذرات; اوره، تفاله مرکبات; فعالیت جویدن; قابلیت هضم; کاه گندم; نرخ عبور

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 44

بازدید: 53

تاریخ دریافت: 1394/04/15 , تاریخ پذیرش: 1395/03/08 , تاریخ انتشار: 1395/10/19

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )