نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸ شماره ۲ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر جاذب کننده‌های مختلف رطوبت بر کیفیت تخمیر سیلاژ حاوی تفاله ی مرطوب سیب‌زمینی


صفحات: 248-257

DOI: 10.22067/ijasr.v2i1.47506

چکیده
هدف از این مطالعه بررسی برون تنی اثر ۷ نوع جاذب الرطوبه‌ی مختلف بر کیفیت تخمیر سیلاژ حاوی تفاله‌ی سیب‌زمینی در قالب طرح کاملاً تصادفی بود. تیمارها عبارت بودند از: ۱۰۰% تفاله سیب‌زمینی (شاهد)، ۸۰% تفاله سیب‌زمینی و ۲۰% سبوس، ۸۰% تفاله سیب‌زمینی و ۲۰% پسماند دم کشمش، ۷۱% تفاله سیب‌زمینی و ۲۹% کشمش وازده، ۸۰% تفاله سیب‌زمینی و ۲۰% تفاله انار، ۸۰% تفاله سیب‌زمینی و ۲۰% کاه گندم و ۸۰% تفاله سیب‌زمینی و ۲۰% چوب خوشه انگور. سیلوها پس از ۷۴ روز جهت انجام آزمایش‌ها، باز شدند. افزودن جاذب الرطوبه به سیلاژ تفاله سیب‌زمینی به صورت معنی‌داری باعث افزایش ماده خشک، محتوای دیواره سلولی، ماده آلی، نقطه فلیگ و کاهش pH، پروتئین خام، کربوهیدرات محلول و ازت آمونیاکی شد. افزودن جاذب الرطوبه‌های مختلف مقدار تولید گاز طی ۲۴ ساعت انکوباسیون و پتانسیل تولید گاز و قابلیت هضم را کاهش و سرعت تخمیر و تولید گاز را افزایش داد. نتایج نشان دادند که استفاده از جاذب های کشمش وازده، تفاله انار، دم کشمش و چوب خوشه انگور به ترتیب می تواند منجر به افزایش کیفیت سیلاژ حاوی تفاله سیب زمینی گردد.

کلمات کلیدی:   تفاله سیب‌زمینی; جاذب الرطوبه; سیلو; کیفیت


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154