نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸ شماره ۳ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر تغذیه سیلاژ یونجه با مقادیر مختلف خرمای ضایعاتی بر جمعیت پروتوزوآی شکمبه، میزان تولید پروتئین میکروبی و فراسنجه های خون در گوسفند کرمانی


صفحات: 428-440

DOI: 10.22067/ijasr.v0i0.46903

چکیده
در این تحقیق، اثر تغذیه سیلاژ یونجه با مقادیر مختلف خرمای ضایعاتی بر سنتز پروتئین میکروبی، جمعیت پروتوزوآ و فرأسنجه های خونی در هشت رأس گوسفند نَر کرمانی با میانگین وزنی ۲±۴۷‌کیلوگرم در قالب طرح چرخشی در ۲‌دوره ۲۱‌روزه بررسی گردید. برای تهیه سیلاژ، یونجه با درصد های صفر، پنج، ۱۰ و ۱۵‌درصد خرمای ضایعاتی با هم مخلوط و به‌مدت ۴۵‌روز در سطل هایی با گنجایش ۴۰ لیتر سیلوگردید. پس از تعیین ترکیبات شیمیایی سیلاژ های یونجه ، از سیلاژها به‌میزان ۳۰‌درصد در جیره های آزمایشی شامل: ۱) جیره شاهد (سیلاژ یونجه بدون خرمای ضایعاتی)، ۲) جیره حاوی سیلاژ یونجه با ۵‌درصد خرمای ضایعاتی، ۳) جیره حاوی سیلاژ یونجه با ۱۰‌درصد خرمای ضایعاتی و ۴) جیره حاوی سیلاژ یونجه با ۱۵‌درصد خرمای ضایعاتی استفاده شدند. نتایج این تحقیق نشان‌داد که جمعیت کل پروتوزوآ و تمامی گونه های هولوتریش، سلولیتیک و انتودینیوم در مایع شکمبه با افزودن خرمای ضایعاتی به سیلاژ یونجه به‌صورت روند خطی افزایش یافت. هم‌چنین جیره حاوی سیلاژ یونجه با ۱۵‌درصد خرمای ضایعاتی سبب افزایش ابقا نیتروژن و پروتئین میکروبی شد. با افزایش مقدار خرمای ضایعاتی در سیلاژ یونجه در جیره های آزمایشی، سطح کلسترول و نیتروژن اوره ای خون به‌صورت معنی داری تغییر پیدا کرد و سطح تری گلیسیرید خون به‌صورت روند خطی تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار گرفت. به‌طور کلی با توجه به نتایج به‌دست آمده، استفاده از مقدار ۱۵‌درصد خرمای ضایعاتی در تهیه سیلاژ یونجه سبب بهبود ابقاء نیتروژن و افزایش سنتز پروتئین میکروبی شد. بنابراین می توان از این سیلاژ، در تغذیه دام استفاده نمود.

کلمات کلیدی:   خرمای ضایعاتی; سنتز پروتئین میکروبی; سیلاژ یونجه; فرأسنجه های خونی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154