نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: اثر جایگزینی سطوح مختلف جلبک سارگاسوم ایلیسیفولیوم به جای سیلو بر عملکرد و فرآسنجه‌های خونی وشکمبه ای بره های زل


صفحات: 279-285

DOI: 10.22067/ijasr.v6i4.45416

چکیده
جلبک دریایی گونهSargassumilicifolium برای تغذیه دام می تواند مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه ارزیابی ارزش غذایی جلبک دریایی سارگاسوم ایلیسیفولیوم به عنوان یک خوراک غذایی در تغذیه گوسفندان می باشد. در این آزمایش از پنج جیره حاوی۰،، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد جلبک دریایی استفاده شد. ۲۵ رأس گوسفند در ۵ گروه ۵ تایی به صورت تصادفی دسته بندی شدند. طرح آزمایشی استفاده شده طرح کاملا تصادفی بود. در این تحقیق ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری ماده خشک جلبک، فرآسنجه های عملکردی و شکمبه ا ی و الکترولیت های خون بره ها اندازه-گیری شدند. اثرات تیمار بر روی مصرف خوراک معنی داری نبود (۰۵/۰P>). با افزایش سطح جلبک در جیره مصرف آب به صورت معنی دار افزایش یافت (۰۵/۰P)، اما بر روی غلظت پتاسیم خون معنی دار بود. سطوح مختلف جلبک سارگاسوم ایلیسیفولیوم بر غلظت پتاسیم، کلسترول و تری گلیسیرید اثرات معنی دار داشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که از سارگاسوم ایلیسیفولیوم می توان به عنوان یک خوراک غیر مرسوم تا ۴۰ درصد علوفه مصرفی گوسفندان استفاده نمود.

کلمات کلیدی:   سارگاسوم ایلیسیفولیوم; گوسفند، عملکرد; فرآسنجه های شکمبه ای; متابولیت های خون

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2875

بازدید: 524

تاریخ دریافت: 1393/12/26 , تاریخ پذیرش: 1393/12/26 , تاریخ انتشار: 1393/12/26

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )