نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۹

عنوان مقاله: ارزیابی گوناگونی ژنتیکی در هشت نژاد گوسفند بومی ایران (اویس آریس) با بهره گیری از نشانگرهای ای اف ال پیDOI: 10.22067/ijasr.v2i2.4104

چکیده
در این پژوهش گوناگونی ژنتیکی هشت نژاد گوسفند ایرانی شامل نژادهای لری بختیاری، ماکویی، مغانی، تالشی، شال، زندی، نایینی و کلکویی با بکار گیری روش ای اف ال پی بررسی شد. از ۳۰۹ نمونه بررسی شده ۱۲۱ نوار چندشکل فراهم گردید. میانگین هتروزیگویستی درون نژادی بالا و برابر با ۰۲۵۵/۰ ± ۲۷۹۵/۰ و هتروزیگویستی میان نژادی بسیار پایین و برابر با ۰۱۸۴/۰ بدست آمد.کمترین فاصلة ژنتیکی درمیان دو نژاد لری-بختیاری و ماکویی (۰۱۵۱/۰) و بیشترین فاصلة ژنتیکی در میان دو نژاد لری بختیاری و تالشی (۰۴۸۶/۰) برآورد گردید. جریان ژنی بسیار بالا و برابر با ۵۶۸۵/۷ برآورد شد. نمودار خوشه ای بدست آمده از ماتریس تشابه جاکارد و الگوریتم UPGMA چگونگی ارتباط میان تک تک نمونه ها را آشکار کرد. تجزیه به مولفه های اصلی نیز نشان داد که نمونه ها همبستگی بالایی دارند. نمودار خوشه ای بدست آمده از ماتریس فاصلة ژنتیکی با روش نااوریب نی(۱۹۷۸) و الگوریتم یو پی جی ام ای با، بازة جغرافیایی و ویژگی های فنوتیپی نژادهای بررسی شده همخوانی میانه ای داشت که ممکن است بازتابی از کوچ های ناشناخته، وجود جریان ژنی و هم خاستگاه بودن این اندوخته های ژنتیکی باشد. همچنین در این بررسی هیچ نشانگر ویژه نژادی یافت نشد

کلمات کلیدی:   گوسفند ایرانی، نشانگرهای ای اف ال پی، گوناگونی ژنتیکی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 128

بازدید: 1311

تاریخ دریافت: 1389/09/03 , تاریخ پذیرش: 1395/03/31 , تاریخ انتشار: 1389/09/27

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )