نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۹

عنوان مقاله: اثر استفاده از نسبت های مختلف اسید آمینه ایده آل بر عملکردجوجه های گوشتی نر و ماده در دوره ۲۱ تا ۴۲ روزگیDOI: 10.22067/ijasr.v2i2.4100

چکیده
آزمایشی برای ارزیابی پاسخ جوجه‌های گوشتی نر و ماده به نسبت‌های مختلف اسید آمینه ایده آل در دورة رشد (۲۱ تا ۴۲ روزگی) انجام شد. نسبت‌هایی که برای محاسبه احتیاجات اسیدهای آمینه به کار رفتند شامل)۱۹۹۴NRC(، IICP (Illinoise Ideal Chick Protein)، Feedstuff وRPAN (Rhone Poulec Animal Nutrition) بودند، که با یکدیگر و با جیره ذرت و سویا به عنوان جیره کنترل مثبت مقایسه شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل ۲×۵ انجام شد. تمام جیره‌ها به صورت نیمه خالص و به صورت هم کالری (۳۲۰۰ کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم) و هم نیتروژن (۲۵/۱۴ % پروتئین خام) تهیه شدند. اسید گلوتامیک به عنوان منبع ازت غیر پروتئینی به کار رفت. نتایج نشان داد که افزایش وزن جوجه‌های نر بطور معنی داری بالاتر از جوجه‌های ماده می‌باشد. مقایسات در جوجه‌های نر نشان داد که جوجه‌های تیمار کنترل مثبت بالاترین افزایش وزن را نسبت به سایر تیمارها داشتند. در بین نسبت‌های مختلف، نسبت‌های IICP بالاترین افزایش وزن را ایجاد کردند. نتایج حاصله در جوجه‌های ماده نیز نشان داد که تیمار کنترل مثبت بالاترین افزایش وزن را در بین تیمارها به خود اختصاص داد. در جوجه‌های ماده نیز IICP عملکرد بهتری نسبت به سایر تیمارها نشان داد.

کلمات کلیدی:   نسبت‌ های اسید آمینه ایده آل، جوجه گوشتی، نر و ماده، دورة رشد، عملکرد


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 129

بازدید: 1134

تاریخ دریافت: 1389/09/03 , تاریخ پذیرش: 1395/03/31 , تاریخ انتشار: 1389/09/13

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )