نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۹

عنوان مقاله: بررسی اثر جایگزینی تفاله چغندر‌قند بجای جو بر عملکرد و خصوصیات لاشه بره‌های نر مغانیDOI: 10.22067/ijasr.v2i2.4092

چکیده
به منظور بررسی اثر جایگزینی تفاله چغندر قند بجای جو بر عملکرد وخصوصیات لاشه بره های نر مغانی، آزمایشی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۵ جیره آزمایشی حاوی سطوح مختلف جایگزینی (۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰درصد) تفاله چغندر با جو با استفاده از۳۰ راس بره با میانگین وزن اولیه ۲ ± ۳۰ کیلوگرم و سن ۱۲/۰ ± ۵ ماهگی به مدت ۷۰ روز انجام شد. جیره‌ها بر اساس جداول استاندارد غذایی (۱۹۸۵) NRC متوازن شدند. میانگین ماده خشک مصرفی روزانه بره‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی ۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و۱۰۰درصد تفاله چغندر‌قند (جیره‌های ۱ تا ۵) به ترتیب برابر ۳۸/۱، ۴۸/۱، ۲۷/۱، ۳۶/۱ و ۴۱/۱ کیلوگرم در روز بودند که اختلاف آماری معنی‌دار نداشتند (۰۵/۰p>). میانگین افزایش وزن روزانه بره‌ها به ترتیب ۳۲۳، ۳۰۸، ۳۰۳، ۳۱۳ و ۳۰۱ گرم در روز بود که تفاوت بین این ارقام نیز معنی‌دار نبود (۰۵/۰p>). ضریب تبدیل غذایی بره‌های تغذیه شده در تیمارهای مختلف آزمایشی ۱ تا ۵ به ترتیب ۸۵/۳، ۹۴/۴، ۵۴/۴، ۲۶/۴ و ۷۵/۴ بود. از نظر بازده لاشه بین تیمارها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (۰۵/۰p

کلمات کلیدی:   تفاله چغندر قند، جو، عملکرد ، لاشه، بره نر مغانی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 137

بازدید: 1324

تاریخ دریافت: 1389/09/03 , تاریخ پذیرش: 1395/03/31 , تاریخ انتشار: 1389/09/13

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )