نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۷ شماره ۴ سال ۱۳۹۴

عنوان مقاله: آنالیز ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین منطقه ی مدیترانه ای ایران به روش رگرسیون تصادفی و مدل دام


صفحات: 492-497

DOI: 10.22067/ijasr.v7i4.38988

چکیده
در این مطالعه به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و نیز روند فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین منطقه ی مدیترانه ای ایران(استانهای اردبیل، همدان، زنجان، آدربایجان شرقی و غربی) از اطلاعات مربوط به۸۸۰۸ گله ی گاو هلشتاین، شامل ۱۰۵۱۱۸ رکورد روزآزمون استفاده شد. ویرایش لازم روی تمامی رکورد ها با استفاده از نرم افزارهای Access۲۰۱۰ و Fox Pro ۸.۰ انجام گرفت. برازش اثرات ثابت موثر برروی رکوردهای روزآزمون با استفاده از رویه GLM نرم افزار SAS انجام گرفت که تاثیر سال- فصل، گله- تاریخِ روزآزمون و استان روی داده های روزآزمون و برای صفات مقدار شیر، درصد چربی و پروتین شیر معنی دار بود. همچنین اثر خطی و درجه دوم سن زایش به عنوان عامل کمکی بر روی هر سه صفت معنی دار بود. برای برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی، از نرم افزار SAS و رویه ی GLM۵ استفاده شد. میزان وراثت پذیری برای صفات مقدار شیر، در صد چربی و درصد پروتئین با استفاده از رکودهای روزآزمون به ترتیب، ۱۲۶/۰، ۰۲/۰ و۰۵۹/۰ برآورد شد. نتایج نشان می دهند که دقت حاصل از رکورد های روزآزمون با استفاده از روش رگرسیون تصادفی بالاتر از رکودهای تصحیح شده برای ۳۰۵ روز است و لذا در این مطالعه بر نتایج حاصل از رکوردهای روزآزمون و روش رگرسیون تصادفی تاکید می شود. نتایج حاصل از مدل رگرسیون تصادفی و رکوردهای روزآزمون نشان می دهند که وراثت پذیری تولید شیر، بیشترین و وراثت پذیری درصد چربی کمترین مقدار را به خود اختصاص داده و وراثت پذیری درصد پروتئین در حد وسط قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:   رگرسیون تصادفی روزآزمون; صفات تولیدی; گاوهای هلشتاین; منطقه ی مدیترانه ای ایران


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154