نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۷ شماره ۴ سال ۱۳۹۴

عنوان مقاله: اثر تفاله‌‌های لیمو، انگور و سیب بر عملکرد، صفات لاشه، خصوصیات دستگاه گوارش، مورفولوژی روده و صفات ایمنی در جوجه‌های گوشتی


صفحات: 466-477

DOI: 10.22067/ijasr.v7i4.37866

چکیده
این آزمایش جهت ارزیابی اثرات استفاده از تفاله‌‌های لیمو، انگور و سیب بر عملکرد، صفات لاشه، خصوصیات دستگاه گوارش، مورفولوژی روده و صفات ایمنی در جوجه‌های گوشتی انجام شد. تعداد ۲۴۰ قطعه جوجه گوشتی سویه راس- ۳۰۸ در ۵ تیمار، ۴ تکرار و ۱۲ قطعه جوجه در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی شامل: ۱) شاهد (بدون استفاده از تفاله)، ۲) حاوی ۱۵۰ میلی‌‌گرم بر کیلوگرم ویتامین E (به عنوان شاهد مثبت)، ۳) حاوی ۳ درصد تفاله لیمو، ۴) حاوی ۳ درصد تفاله انگور و ۵) حاوی ۳ درصد تفاله سیب بودند. جیره رشد از سن ۱۱ تا ۲۴ روزگی و جیره پایانی از سن ۲۵ تا ۴۲ روزگی در اختیار جوجه‌‌ها قرار گرفتند. استفاده از تفاله‌های انگور و سیب نسبت به شاهد موجب بهبود ضریب تبدیل غذایی گردید )۰۵/۰(P. صفات لاشه جوجه‌ها تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار گرفت )۰۵/۰(P

کلمات کلیدی:   خصوصیات دستگاه گوارش; جوجه گوشتی; تفاله; عملکرد; مورفولوژی روده

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1256

بازدید: 236

تاریخ دریافت: 1393/05/07 , تاریخ پذیرش: 1394/05/19 , تاریخ انتشار: 1394/10/26

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )