نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۷ شماره ۴ سال ۱۳۹۴

عنوان مقاله: اثر افزودنی باکتریایی و مواد جاذب رطوبت بر قابلیت تخمیر و ترکیب مواد مغذی سیلاژ تفاله چغندرقند با استفاده از سیلوهای آزمایشگاهی


صفحات: 413-421

DOI: 10.22067/ijasr.v7i4.36675

چکیده
هدف از این مطالعه بررسی نقش افزودنی میکروبی تولید کننده اسید لاکتیک و همچنین جاذب های مختلف در کاهش پس آب و بهبود ویژگی های شیمیایی و تخمیری سیلاژ تفاله چغندرقند تازه بود. در آزمایش اول تفاله چغندر بصورت خالص یا به صورت مخلوط شده با ۵ درصد کاه یا ۵ درصد پیت بمدت ۹۰ روز سیلو شد. در آزمایش دوم تفاله چغندر با افزودنی میکروبی، پیت و یا مخلوط آنها سیلو شد. غلظت ماده خشک و دیواره سلولی در سیلاژهایی که کاه یا پیت دریافت کرده بودند بیشتر از تیمار شاهد بوده و پس آب تولیدی کاهش پیدا کرد (۰۱/۰P

کلمات کلیدی:   افزودنی های سیلاژ; پتاسیم سوربات; پیت; رطوبت; کاه; لاکتوباسیلوس پلانتاروم; مواد جاذب

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1187

بازدید: 517

تاریخ دریافت: 1393/04/03 , تاریخ پذیرش: 1394/05/12 , تاریخ انتشار: 1394/10/26

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )