نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: تأثیر سطوح مختلف پودر برگ رزماری (Rosmarinus Officinalis L.) بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم‌ مرغ در مرغان تخم‌گذار


صفحات: 646-655

DOI: 10.22067/ijasr.v1i1.34021

چکیده
به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف پودر برگ گیاه رزماری به جیره مصرفی بر شاخص‌های عملکرد تولیدی و پارامترهای سنجش کیفیت تخم مرغ، آزمایشی با استفاده از ۲۰۰ قطعه مرغ تخمگذار سویه "های لاین-W۳۶" در قالب طرح بلوک کامل تصادفی شامل ۵ تیمار آزمایشی با ۴ تکرار و ۱۰ قطعه پرنده در هر واحد انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل افزودن ۵ سطح پودر برگ گیاه رزماری (صفر، ۵/۰، ۱، ۵/۱ و ۲ درصد) به جیره مرغان تخم‌گذار در دامنه سنی ۳۸-۲۹ هفتگی بودند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که افزودن سطوح مختلف پودر برگ گیاه رزماری به جیره دارای اثرات معنیداری بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم‌مرغ در مرغان تخمگذار میباشد (۰۵/۰>p). از این رو، بالاترین میزان درصد تخم‌گذاری و تولید توده‌ای تخم مرغ و پایین‌ترین ضریب تبدیل غذایی در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی ۵/۱ درصد پودر برگ گیاه رزماری مشاهده شد. بالاترین وزن تخممرغ در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی ۱ درصد پودر برگ گیاه رزماری مشاهده شد. همچنین کیفیت سفیده (واحد هاو) تخم مرغ‌های نگهداری شده به مدت ۲۱ روز در شرایط ۴ درجه سانتی‌گراد در تخم‌ مرغ‌های حاصل از پرندگان تغذیه شده با جیره‌های حاوی پودر برگ گیاه رزماری نسبت به پرندگان تغذیه شده با جیره فاقد ماده افزودنی بالاتر بود. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن پودر برگ گیاه رزماری به جیره‌ی غذایی مرغان تخم‌گذار دارای اثرات مثبتی بر شاخص‌های عملکرد تولیدی، صفات کیفی تخم مرغ و حفظ کیفیت تخم مرغ طی مدت ذخیره‌سازی است.

کلمات کلیدی:   رزماری; عملکرد; کیفیت تخم مرغ; مرغان تخمگذار

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 49

بازدید: 56

تاریخ دریافت: 1393/01/26 , تاریخ پذیرش: 1394/02/01 , تاریخ انتشار: 1395/10/19

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )