نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۲

عنوان مقاله: اثر جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره های گاوهای پرتولید هلشتاینDOI: 10.22067/ijasr.v5i4.33865

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی امکان جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره های گاوهای شیرده پر تولید هلشتاین بود. به این منظور تعداد ۴۵۰ راس گاو شیرده با میانگین وزنی ۴۰±۵۹۷ کیلوگرم با میانگین روزهای شیردهی ۲۰±۵۰ و میانگین امتیاز وضعیت بدنی ۴/۰±۱/۳ در یک طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تیمار و در هر تیمار سه جایگاه و در هر جایگاه ۵۰ راس گاو به کار برده شدند. مدت آزمایش ۶۰ روز بود که ۱۰ روز جهت سازگاری به جیره ها و ۵۰ روز طول دوره ی رکوردگیری بود. گاوها با جیره های کاملا مخلوط (TMR) و ۲ بار در روز تغذیه شد. نسبت کنسانتره به علوفه ۶۰ به ۴۰ بود و درآن ها سیلاژ یونجه (AS) در تیمار یک، صفر؛ در تیمار دو، ۱۰ و در تیمار سه، ۲۰درصد بود و جایگزین یونجه خشک (AH) گردید. با جایگزینی کامل سیلاژ یونجه به جای یونجه خشک، ماده خشک مصرفی، شیر تصحیح شده برای ۵/۳ و ۴ درصد و ترکیبات شیر تفاوت معنی-داری پیدا نکرد، اما در گاوهای دریافت کننده تیمار۲ مقادیر شیر خام تولیدی افزایش و درصد چربی شیر کاهش یافت. نیتروژن اوره ای شیر با جایگزین شدن سیلاژ یونجه به جای علف خشک یونجه به صورت معنی داری افزایش یافت (۸۵/۱۵ در مقابل ۶۹/۱۴). pH شکمبه ای بین تیمارها یکسان بوده و بالاتر از ۰/۶ می باشد و الیاف نامحلول شوینده ی خنثی که از لحاظ فیزیکی موثر می باشد (peNDF) در تیمار با یونجه خشک بیش ترین مقدار بود (۹/۲۵ در مقابل۴۲/۲۴) و با وجود کاهش آن در تیمار حاوی سیلاژ یونجه، در فعالیت جویدن تغییر معنی داری ایجاد نگردید. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که در جیره های بر پایه TMR سیلاژ یونجه می تواند به طور کامل جایگزین علف خشک یونجه گردد.

کلمات کلیدی:   سیلاژ یونجه; یونجه خشک; گاو هلشتاین


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 7794

بازدید: 682

تاریخ دریافت: 1393/01/20 , تاریخ پذیرش: 1393/01/20 , تاریخ انتشار: 1393/01/20

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )