نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۲

عنوان مقاله: اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاینDOI: 10.22067/ijasr.v5i4.33766

چکیده
این تحقیق به منظور بررسی جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم غنی شده با گاز آمونیاک برعملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیری شکمبه ای، فراسنجه های خونی فعالیت جویدن و ارزیابی اقتصادی استفاده از این دو علوفه در جیره تلیسه های هلشتاینانجام شد. ۱۵ راس تلیسه با سن حدود ۱۰-۹ ماه در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تیمار و ۵ تکرار به مدت ۲ ماه با جیره های دارای (۱) ۳۶ درصد سیلاژ ذرت،(۲) ۱۸ درصد سیلاژ ذرت + ۱۸ درصد کاه عمل آوری شده و (۳) ۳۶درصد کاه عمل آوری شده تغذیه شدند. پرسهای کاه با ۴ درصد گاز آمونیاک به مدت ۳۰ روز عمل آوری شدند. نتایج نشان داد که تفاوت بین میانگین ماده خشک مصرفی و افزایش وزن روزانه و ارتفاع جدوگاه در بین تیمارها معنی دار نیست. قابلیت هضم DM، CP،ADF و NDF در تیمار ۱ به طور معنی داری نسبت به دو تیمار دیگر بیشترشد. pH شکمبه ای و نیتروژن آمونیاکی شکمبه ای در تیمار۳ نسبت به دو تیمار دیگر به طور معنی داری بیشتر شدند. زمان های مصرف خوراک، نشخوار و کل جویدن در تیمار ۳ بطور معنی داری بیشتر از دو تیمار دیگر بود. BUN در تیمار ۳ نسبت به دو تیمار دیگر و نیز آلبومین خون در تیمار ۲ نسبت به دو تیمار دیگر بطور معنی داری بیشتر شدند. غلظت گلوکز، کلسترول، TG،AST و ALT بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت. به طورکلی، برای هرکیلوگرم افزایش وزن، در تیمار ۳ و تیمار ۲ نسبت به تیمار ۱ به ترتیب و ۳۹۳۵ ریال صرفه جویی صورت گرفت. نتایج نشان داد که کاه عمل آوری شده را می توان به طور کامل جایگزین سیلاژ ذرت در جیره تلیسه های هلشتاین کرد بدون اینکه اثر منفی بر عملکرد آنها داشته باشد.

کلمات کلیدی:   کاه گندم; آمونیاک; سیلوی ذرت


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154