نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸ شماره ۳ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر اسانس‌های گیاهی پونه کوهی، پرتقال و زیره سبز بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری سیلاژ ذرت در شرایط آزمایشگاهی


صفحات: 415-427

DOI: 10.22067/ijasr.v0i0.32965

چکیده
این پژوهش به‌منظور بررسی اثر اسانس‌های گیاهی پونه ‌کوهی، پرتقال و زیره سبز ( ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰‌میلی‌گرم اسانس، به‌ازای کیلوگرم ماده‌ خشک سیلاژ) بر ‌ترکیب شیمیایی، فراسنجه‌های تولید‌گاز، پایداری هوازی و تجزیه‌پذیری ماده‌ خشک سیلاژ ذرت انجام‌گرفت. سیلوکردن در کیسه‌های پلاستیکی انجام‌ شد. سیلوها در قالب طرح کاملاً تصادفی بعد از ۲۵۶‌روز باز شدند. سیلا‍‍‍‍‍‍‍ژ‌های تیمار شده با پونه ۱۵۰و زیره ۱۵۰، pH سیلاژ ذرت را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش‌دادند. تیمار پونه ۱۵۰ پروتئین خام بیشتری نسبت به تیمارشاهد داشت. مقدار نیتروژن آمونیاکی در تیمارهای پونه ۱۰۰، پونه ۱۵۰ و زیره ۱۵۰ نسبت به تیمار شاهد کاهش پیدا‌ کرد. اسانس‌های پونه ‌۱۰۰، پونه ‌۱۵۰ و پرتقال ۱۵۰ باعث افزایش فراسنجه‌های تولید گاز از بخش قابل‌تخمیردر مقایسه با تیمار شاهد‌‌ شدند. هم‌چنین اسانس‌های زیره ۵۰، زیره ۱۵۰ و پرتقال‌۱۵۰ باعث کاهش معنی‌دار بخش قابل‌تخمیر نسبت به تیمار شاهد شدند . پونه ۱۰۰ باعث افزایش، پونه ۵۰ و پرتقال۵۰ باعث کاهش ثابت نرخ تولید گاز شدند. پونه ۱۰۰ و ۱۵۰ باعث افزایش اسیدهای چرب کوتاه‌زنجیر، انرژی‌ متابولیسمی و قابلیت ‌هضم ماده آلی در مقایسه با تیمار شاهد شدند. زیره ‌۱۰۰ و‌۱۵۰ باعث کاهش قابلیت ‌هضم ماده خشک در ماده ‌آلی، اسیدهای‌ چرب کوتاه‌زنجیر و قابلیت ‌هضم ماده‌آلی در مقایسه با تیمار شاهد شدند. سیلاژهای عمل‌آوری شده با زیره ۱۵۰، زیره ۱۰۰، پونه ۱۵۰، پونه ۱۰۰ و پرتقال ۱۵۰ پایداری هوازی بیشتری در مقایسه با تیمار شاهد داشتند. تجزیه‌پذیری ماده خشک سیلاژ ذرت تحت تأثیر تیمارهای مختلف در شرایط آزمایشگاهی قرار نگرفت.

کلمات کلیدی:   اسانس‌های گیاهی; پایداری هوازی; تولید گاز; سیلاژ ذرت


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154