نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲ شماره ۱ سال ۱۳۸۹

عنوان مقاله: بررسی شاخص های طول و وزن فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی در شرایط آب لب شورDOI: 10.22067/ijasr.v2i1.3111

چکیده
این تحقیق به مدت یک سال بر فیل ماهیان ۴ و ۵ ساله پرورشی در استخرهای آب لب شور ایستگاه تحقیقات شیلات بافق صورت گرفت . در تحقیق
حاضر سعی شد تا به بررسی شاخص های رشد سوماتیک و اثر تیمارهای مختلف غذایی بر طول، وزن و برخی فاکتورهای خونی این ماهیان بپردازیم .
۴۵۰ و ۴۷۵ ،۴۲۵ ، تعداد ۷۴ قطعه فیل ماهی در ۸ استخر بتنی مدور با ۴ نوع جیره غذایی (با سطح پروتئین ثابت ۴۰ % و چهار سطح انرژی ۴۰۰
کیلوکالری در ۱۰۰ گرم جیره) تغذیه شدند. در هر فصل، ماهیان مورد زیست سنجی و آنالیز خونی قرار گرفتند . گلوکز توسط دستگاه آنالیز خودکار ،
کلسیم و منیزیوم به روش اسپکتروفتومتری، سدیم و پتاسیم توسط فیلم فتومتر و هورمون های کورتیزول، تستوسترون، پروژسترون و استرادیول به روش
با دستگاه گاماکانتر اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که شاخص های وزن و طول بدن تحت تأثیر جنس قرار نگرفتند ام ا اثر فصول مختلف RIA
اختلاف معنی داری نشان داد. همچنین این شاخص ها به طور معنی داری تحت تأثیر رژیم غذایی قرار گرفتند و با افزایش سطح انرژی بهبود یافتند . از
بین فاکتورهای بیوشیمیایی خون در هر دو جنس نر و ماده، تنها منیزیوم ارتباط معنی داری با وزن و طول بدن نشان داد که با افزایش منیزیوم، رشد
سوماتیک کاهش یافت. هم چنین هورمون های تستوسترون با وزن بدن و پروژسترون با طول بدن ارتباط معنی داری داشتند ، به طوریکه با افزایش
تستوسترون و کاهش پروژسترون این شاخص ها افزایش یافتند. شاخص های رشد در هر دو جنس فیل ماهیان پرورشی، دارای همپوشانی بودن د. سرعت
رشد در فیل ماهیان جوان در هر دو جنس یکسان بود ولی به تدریج با افزایش سن شاخ صهاى رشد سوماتیک فیل ماهیان نر، اندکی افزایش یافت

کلمات کلیدی:   رشد سوماتیک، فیل ماهی، هورمون های تستوسترون و پروژسترون، سطوح انرژی، استخر آب لب شور


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 136

بازدید: 1266

تاریخ دریافت: 1389/04/01 , تاریخ پذیرش: 1395/03/31 , تاریخ انتشار: 1389/04/01

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )